Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец февруари 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 06.02.2019 замърсяване на водите на канал с. Бараково, община Кочериново зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка съвместно с експерти от БД ЗБР - Благоевград и РЛ - Благоевград. Сигналът е основателен. Установено е, че по повърхността на канала има мазни петна, обрасъл е с растителност и е с нарушена проводимост. В отделни участъци каналът е задръстен с отпадъци и водите му се разливат в съседни площи. Поради дъждовно време не е взета водна проба за установяване степента на замърсяване. Не е установено заустване на канала във воден обект (река). Каналът е общинска публична собственост. БД ЗБР - Благоевград ще уведоми кмета на Община Кочериново за предприемане на мерки по компетентност.
2 09.02.2019 Сигнал за нерегламентирано изгаряне на текстилни отпадъци в оранжерии в с. Ново Делчево, общ. Санданск зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Проверени са два оранжерийни комплекса. При оглед на обектите не е установено изгаряне на текстилни отпадъци за отопление на оранжериите. При извършения оглед не е установено наличие на текстилни или други отпадъци в котелните помещения. Не се констатирани следи от изгаряне на отпадъци в оранжериите и на терени в непосредствена близост до тях. Използваните котли за отопление на оранжерийните блокове са с топлинна мощност под 500 kW и не подлежат на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.
3 11.02.2019 Сигнал за бедстваща сова на ул. "Николай Петрини" в гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на 11.02.2019 г. Птицата е уловена и на 12.02.2019 г., с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград, същата е изпратена в Спасителен център - гр. Стара Загора
4 18.02.2019 Сигнал за нерегламентирано сметище в с. Горно Дряново, по пътя за с. Ковачевица, община Гърмен зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на 27.02.2019 г. , съвместно с представител на община Гърмен, като е направен обход на землището на с. Горно Дряново и с. Ковачевица. Установени са 2 нерегламентирани сметища на входа и на изхода на с. Г. Дряново. Замърсяванията са с отпадъци от различен произход – битови, строителни, опаковки, производствени, гуми. На кмета на община Гърмен е дадено предписание е дадено предписание да почисти замърсените терени, като представи в РИОСВ документи /кантарни бележки/, удостоверяващи предаването на отпадъците на РДНО, в срок до 27.03.2019 г.
5 20.02.2019 Сигнал за нерегламентирано сметище между селата Първомай и Кавракирово, м. "Стара мома", община Петрич електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на 26.02.2019 г. Констатирани са замърсявания с отпадъци по левия бряг на река Струмешница на четири места. Замърсяванията са с отпадъци от различен произход – битови, строителни, излезли от употреба гуми. Един от замърсените участъци е с площ от около 5 дка. Към момента на проверката се извършва почистване с техника, както и ръчно. На кмета на община Петрич е дадено предписание да почисти замърсените терени, като представи в РИОСВ документи /кантарни бележки/, удостоверяващи предаването на отпадъците на РДНО, в срок до 13.03.2019 г.
6 22.02.2019 Сигнал срещу работата на МВЕЦ „Благоевградска Бистрица - 8“ на питеен магистрален водопровод „Благоевградска Бистрица“ електронна поща РИОСВ - Благоевград, БДЗБР На 26.02.2019 г. с инспектори на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е извършена съвместна проверка на МВЕЦ „Благоевградска Бистрица - 8“, при която се констатират следните обстоятелства: В момента на проверка МВЕЦ не работи. От огледа на площадката е установено, че МВЕЦ е изградена в съответствие с описаното в т. 5 от информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС - отработените водни маси чрез долна вада на централата посредством вкопан водопровод постъпват в питейния водопровод извън облекчителна шахта (ОШ) – 9. Тръбата, която според изложеното в сигнала изхвърля отработените от МВЕЦ водни количества, всъщност представлява преливник на ОШ-9, посредством която излишните водни количества от ОШ -9 се отвеждат в р. Благоевградска Бистрица. По време на проверката излишните води от ОШ-9 се отвеждат в р. Благоевградска Бистрица. Същото е потвърдено и със становище на „ВиК“ ЕООД, изх. №ККВ-05-7/01.03.2019 г. За горните обстоятелства подателят на сигнала е информиран с писмо на РИОСВ - Благоевград, изх. № ЗТ-10(3)/08.03.2019 г.
7 27.02.2019 замърсяване на река Струма в района на Покровнишки мост, община Благоевград тел. 112 РИОСВ - Благоевград, БДЗБР В изпълнение на Заповед № РД- 651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите за координация между РИОСВ и БД за извършване на проверки по регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, на 27.02.209 г. е извършена проверка съвместно с представители на БД „ЗБР“ и РЛ Благоевград. Сигналът е основателен. При направения обход на цитирания район е установено, че от производствената база на „Бистрица“ ООД в река Струма се заустват видимо неутаени отпадъчни води. Пречиствателното съоръжение към ТМСИ № 1 е със запълнен обем и не се осигурява необходимия времепрестой за утаяване на отпадъчните води. Работата на ТМСИ №1 е спряна. От РЛ Благоевград е извършено пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване в Пункт № 1 - на изход от пречиствателното съоръжение, преди заустване в р. Струма, съгл. издаденото от директора на БД „ЗБР“ Разрешително за заустване. За извършената проверка е съставен ПП № 8-11/27.02.2019 г. Резултатите от изпитване на водната проба показват неспазване на ИЕО по показател „Неразтворени вещества“, определени в Разрешителното за заустване. На дружеството ще бъде съставен АУАН по Закона за водите.