Съдържание

Посетители

В момента има 302  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец януари 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.01.2019 притежание и продажба на препариран мишелов с линк към обявата в www.olx.bg електронна поща РИОСВ - Благоевград сигналът с наличната информация по случая е препратена до Окръжна прокуратура - Благоевград
2 23.01.2019 замърсеност на въздуха в Благоевград и дейността на "Рубин 08" ООД електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На подателя на сигнала е изпратен писмен отговор с анализ на данните от АИС - Благоевград, делът на промишлеността върху формирането на нивата на фини прахови частици, както и относно контролът върху дейността на "Рубин 08" ООД
3 25.01.2019 за замърсяване на въздуха от вероятно противозаконно изгаряне на отпадъци на два адреса в Благоевград: хотел "Мерида", ул. "Григор Пърличев" №8 и ул. "Братя Иванови" №№2 и 4б електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Благоевград

С писма изх. № ЗТ-4(4)/04.02.2019 г. и № ЗТ-4(6)/07.02.2019 г. кмета на Община Благоевград и областния управител на област Благоевград, с копие до подателя на сигнала, са информирани, че РИОСВ - Благоевград не контролира частни жилищни сгради и техните инфраструктури. Инспекцията извършва (проверки) контрол чрез измервания на горивни източници на емисии с топлинна мощност над 500 kW, съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. (ДВ, бр. 64/2005 г). Предвид горното кметът на Община Благоевград следва да разпореди извършване на проверка, съобразно компетентностите си в съответствие с чл. 19 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. За резултатите от проверката Община Благоевград е уведомила писмено РИОСВ - Благоевград и жалбоподателят в законоустановения срок за следното: Констатациите на Общинската администрация са, че двете жилищни сгради на посочените адреси нямат общи отоплителни инсталации. Всеки от съкооператорите се отоплява според индивидуалните си предпочитания. При направения оглед на сградите не е установено наличие на други видове горими материали, които да служат като заместител на обичайните топлоносители – дърва, въглища, пелети, газ и електрически ток. При извършената проверка на хотел „Мерида“ , гр. Благоевград, ул. „Григор Пърличев“ №8 е установено, че същият е газифициран и се отоплява комбинирано от газ и електричество. В момента на проверката от комина на хотела не излиза дим с неприятна миризма.