Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец ноември 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 07.11.2017 Миризма на екарисаж и тъмен пушек от дейността на "Рубин 08" ООД, гр. Благоевград

зелен телефон,

електронна поща

РИОСВ – Благоевград Извършена проверка на 07.11.2017 г. Установено, че от около един месец се извършват проби за производство на слънчогледово олио, чрез пресоване на сурови небелени слънчогледови семки. Като отпадък от пресоването на слънчогледовите семки се получава кюспе. Същото се съхранява в закрито помещение. Неприятната миризма е вследствие на настъпило самозапалване на кюспето, поради височината на съхранението му. Миризма на изгоряло кюспе се усеща на площадката на дружеството и пред оградата на обекта (в посока р. Бистрица). Количеството на изгорялото кюспе е около 100 кг.
2 07.11.2017 Нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци от дейността на "Агромах" ЕООД, между селата Кърналово и Старчево, община Петрич електронна поща РИОСВ - Благоевград, община Благоевград За постъпилия сигнал писмено е информиран кмета на Община Петрич. Замърсявания в района на сигнала са констатирани при планова проверка на РИОСВ - Благоевград, извършена на 10.10.2017 г., съставен е констативен протокол и е дадена предписание на кмета на Община Петрич за почистването им. Кмета на общината следва писмено да уведоми РИОСВ и подателя на сигнала за предприетите действия, както и за изпълнение на даденото на 10.10.2017 г. предписание.
3 09.11.2017 нерегламентирано изхвърляне на битови и животински отпадъци в поземлен имот с идентификатор № 17395.501.3546, землище на гр. Гоце Делчев електронна поща

РИОСВ-Благоевград

Община Гоце Делчев

С писмо, изх. № ЗТ-71(1)/01.12.2017 г. сигналът е препратен по компетентност за разглеждане и предприемане на действия по извършване на проверка на място от Общинска администрация Гоце Делчев. До подателя на сигнала е изпратен писмен отговор, изх. № ЗТ-71(2)/05.12.2017 г., с който е информиран, че съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, разходите за управление на отпадъците са за сметка на първоначалния причинител или настоящият, или на предишния притежател на отпадъците. Когато причинителите на отпадъците са неизвестни, разходите по възстановяване качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието владение се намират отпадъците. Предвид, че визирания в сигнала поземлен имот № 17395.501.3546 е собственост на подателя на сигнала, той следва да предприеме необходимите мерки за ограничаване достъпа до имота и недопускане повторното му замърсяване с отпадъци.