Съдържание

Посетители

В момента има 465  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец юни 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 30.05.2017 От комина на предприятие до бившата фабрика на "Агрима" в гр. Благоевград, сутрин около 6:00 - 6:30 ч., излиза гъст черен дим. Изхвърля се пепел в района на тополите при р. Струма до с. Бело поле, община Благоевград зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 05.06.2017 г. е извършена проверка на Био ТЕЦ „Рубин“, находящ се в Първа промишлена зона на гр. Благоевград, собственост на „Рубин 08“ ООД. За производството на електрическа енергия дружеството експлоатира инсталация, включваща: котел тип ПКМ 4,5 с предкамера (инсталация за индиректно изгаряне на биомаса - слънчогледови люспи), пароинсталация и турбина за производство на електрическа енергия. Емисиите от котела, преди изпускането им в атмосферния въздух, преминават за пречистване през батерия от 3 броя сухи циклони и мокро очистване на изпускащото устройство. В момента на проверката не са установени нарушения в технологичния режим на инсталацията, изпусканите от комина димни газове са видимо светло сиви. От записите във водения дневник за техническата поддръжка на инсталацията е видно, че почистване на комина е извършвано сутринта в 06:30 часа на 29.05.2017 г. и 30.05.2017 г. Периодичното изпускане на черен дим се дължи и на различната калоричност на подаваното гориво – слънчогледови люспи. При предходна проверка на дружеството е дадено предписание (КП №17-06/02.05.2017 г.), в срок до 18.08.2017 г., да се монтира допълнително пречиствателно съоръжение за очистване на прахо – газовата емисия. Извършен е и проверка на мястото посочено в сигнала за изхвърляне на пепел, където на площ от около 150 m2 в тополово насаждение в дясно от довеждащия път до промишлената зона на с. Бело поле, общ. Благоевград, е депонирана пепел с височина 2 m. При огледа е установено, че депонирането е извършено в минал период, от страна на пътя е оформена дига от земни маси за ограничаване на достъпа. По информация на управителя на „Рубин 08“ ООД, формираните на обекта количества пепел се предоставят за нуждите на земеделието на трети лица.
2 05.06.2017 новоизграден път до река Ковачица, на границата на НП "Рила" в Парков участък Благоевград, депонирани при дейността земни маси в коритото на реката и унищожаване на ценни крайречни местоообитания. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

НП "Рила"

БДЗБР

РЗИ - Благоевград

На 14.06.2017 е извършена съвместна проверка от служители на РИОСВ – Благоевград, БД ЗБР – Благоевград, ДНП „Рила“ и РЗИ – Благоевград на място на територията на сигнала, а именно водохващане „Ковачица“ на река Ковачица, землище на с. Бистрица, община Благоевград. При проверката присъства и представител на „ВиК“ ЕООД –Благоевград в качеството си на собственик на съоръжението, обект на сигнала. Установено е, че дейностите обект на сигнала са извършени изцяло в обхвата на пояс I на санитарно-охранителната зона (СОЗ) от собственика на съоръжението. В частта от пояс I на СОЗ, попадаща на територията на НП „Рила“ собственикът е предприел действия за съгласуване на дейностите по изпълнение на оградата с Дирекция „НП Рила“. Дейността е съгласувана със Заповед № РД-РР-92/20.03.2017 г. на Дирекция „НП Рила“. При проверката е установено, че не са засегнати територии, прилежащи към пояс I на СОЗ в това число хумусен слой на почвата, земния пласт след хумусния слой на голяма дълбочина и наличната растителна покривка. Достъпът до водохващането се осъществява по съществуващ горски път, който не попада на територията на НП „Рила“. Същият не е разширяван и е обрасъл с тревна растителност. Не са налице факти и обстоятелства установяващи неспазване на нормативната уредба по околна среда. Жалбоподателят е уведомен за резултата от проверката
3 20.06.2017 сеч на чинари НП "Пирин", район Сандански зелен телефон

РИОСВ - Благоевград,

Извършена е проверка на място на 21.06.2017 г. Установено е, че има извършена сеч на 5 бр. чинари и 5 бр. елши под трасето на въздушен електропровод 110 kV - Синаница. Сечта е върху площ от 250 кв. м. Дънерите на отрязаните дървета са маркирани с общинска марка № 15 на Община Сандански. Отрязаните дървета са оставени на място и на чели стъблени секции. По информация на кмета на с. Лиляново, община Сандански е установено, че сечта е извършена на 15.06.2017 г. от фирма Електроенергиен системен оператор ЕАД МЕР - Благоевград във връзка с поддържане на сервитута на въздушния електропровод в междустълбие 7-8. За извършената сеч ЕСО ЕАД МЕР - Благоевград е подало искане до кмета на с. Лиляново, въз основа на което е издадено разрешително за сеч № 3/15.06.2017 г. по описа на кметство Лиланово, община Сандански. При справка с наличната в РИОСВ - Благоевград база данни е установено, че извършената сеч е в имот № 000780 по карта на възстановената себоственост за землището на с. Лиляново, ЕКАТТЕ 43699. Видът собственост на имота е общинска частна. Сечта е извън територията на НП "Пирин" и не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
4 29.06.2017 разрушаване на гнезда на лястовици в района на с. Крушево, община Гърмен с приложен видео материал електронна поща

РИОСВ - Благоевград

С оглед на постъпилия сигнал за разрушаване на гнезда на Градска лястовица - защитен животински вид и включен в Приложение №3 на ЗБР, сигналът с видео материал и дописка по случая с публикация във вестник Струма, са изпратени до Окръжна прокуратура - Благоевград с молба да се проведат дейности по изясняване на обстоятелствата.
5  30.06.2017 извършвани постоянни ремонтни и огневи работи на територията на Петролна база "Петрол", Благоевград и опасност от възникване на авария - експлозия и пожар. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 30.06.2017 г. е извършена проверка на обект Петролна база с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 2. След обход на територията, преглед на съоръженията и инсталациите и запознаване с писмена документация, предоставена от собственика, е установено, че обектът не е въведен в работен режим. Петролната база със своите машини, съоръжения и обслужваща инфраструктура е отдадена за временно ползване под наем на дружество, регистрирано в гр. София, считано от 01.06.2017 г. Наличните на площадката резервоари за горива от номер № 1 до № 14, които са пломбирани със Заповед на Директора на РИОСВ-Благоевград от месец октомври 2016 г., са с ненарушени пломби на входните и изходни кранове. Резервоарите, които се предвижда да се употребяват са със сменени гарнитури и фланци на външните люкове. Към момента на проверката не се осъществяват ремонтни и огневи дейности и няма следи за осъществяването на такива. Няма налични количества от опасни химични вещества и смеси на площадката.