Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец март 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 10.03.2017 Сигнал относно дейността на дърводелски цех и инсталация за производство на пелети в с. Мурсалево, община Кочериново електронна поща

РИОСВ - Благоевград

По постъпилия сигнал е извършена проверка на дърводелски цех, експлоатиран от „Палети-Л“ ЕООД , с. Мурсалево, находящ се в УПИ IV-7 по кадастралния и парцеларен план на стопански двор, с. Мурсалево, община Кочериново. Установено е, че в дърводелския цех се извършва първична обработка на дървесина и производство на детайли за палета. На площадката от около три месеца е монтирана инсталация за производство на екобрикети, която в момента на проверката не работи. Същата не е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ. В тази връзка на дружеството са дадени предписания новомонтираната инсталация за производство на екобрикети да не извършва производствена дейност до представяне на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, да представи в РИОСВ - Благоевград копие от нотариален акт за собственост на имота, както и договор въз основа на който "Палети-Л" ЕООД експлоатира обекта. Като компетентен орган по ЗУТ, е уведомена писмено Общинска администрация Кочериново, за предприемане необходимите действия за недопускане работата на инсталацията до въвеждането й в законова експлоатация.
2 10.03.2017 Жалба от жители на гр. Кресна, за замърсяване на околната среда от дейността на два обекта, находящи се в гр. Кресна: дърводелски цех, собственост на „Перунстрой - 2006“ ООД и цех за производство на пелети, собственост на ЕТ „Меил Комерс- Илиян Тодоров“. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка съвместно с представител на Общинска администрация гр. Кресна, на обекти: инсталация за производство на пелети, експлоатирана от ЕТ „Мейл Комерс - Илиян Тодоров“ и цех за първична обработка на дървесина, експлоатиран от „Перунстрой-2006“ ООД, гр. Кресна. При проверката работи само цеха за първична обработка на дървесина, експлоатиран от „Перунстрой-2006“ ООД, гр. Кресна. Проведени са контролни измервания на еквивалентни нива на шума, излъчван от дървообработващите машини, като резултатите показват спазване на граничните стойности на дневните нива на шум по измерителен контур Lден = 70 dB(А) и в местата на въздействие, подложени на релсов ж.п. транспорт Lден = 65 dB(А). Установено е, че инсталацията за производство на пелети на ЕТ „Мейл Комерс - Илиян Тодоров“ е демонтирана, поради което не са извършени предвидените контролни измервания на шума и емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. При проверката не са представени отчетни книги за дейности с отпадъци, както и екземпляри на годишни отчети за календарната 2016 г. В тази връзка са поставени предписания за представянето им в РИОСВ, като същите са изпълнени.
3 07.03.2017 Лоши условия в Зоопарк - Благоевград и неспазване на изискванията за грижа към животните зелен телефн

РИОСВ - Благоевград,

Община Благоевград

Извършена е цялостна проверка на Зоопарк-Благоевград, както и на условията по дадения Лиценз. По време на проверката всички животни имат храна и вода, или им се доставя такава. Персонала на зоопарка същевременно почиства клетките от животински екскременти и др. В клетката на лъва, в момента на проверката, не се откри труп на котка. Персонала сподели, че това се е случвало в годините, но най-често в клетките на хищниците може да бъде видяна, кожа от храната ми.
Затворения в изолатор женски (Canis aureus) е доминираща. При връщането и в групата се е стигнало до конфликт междувременно размножилата се двойка. Животното е получило наранявания , но при огледа не се установени дълбоки, а само повърхностни рани. Общото здравословно състояние на екземпляра е задоволително и няма опасност за живота му.
Условията към Лиценз №23 от 25.02.2016 г. на Зоопарк-Благоевград се изпълняват съгласно утвърдения график.
Кметът на община Благоевград разпоредил да бъде засилена охраната в зоологическата градина в Благоевград. Като причина за предприетите действия са посочени зачестилите случаи на посегателство над животните от страна на определени групи посетители. За да бъдат предотвратени неприятни инциденти, ще бъдат осигурени допълнителни дежурни патрули на фирмата, наета да охранява зоологическата градина.
4 11.03.2017, 21.03.2017, 28.03.2017 умрял Белоглав лешояд в района на с. Стара Кресна, Кресненски пролом, резерват "Тисата" и пр. зелен телефон, електронна поща РИОСВ - Благоевград В РИОСВ-Благоевград се получиха четири сигнала че в района на Кресненски пролом и района на с. Церово в няколко последователни дни са намерени мъртви 17 мъртви екземпляра Белоглав лешояд, два вълка, лисица, пастирски кучета и множество гарвана.
От експерти на РИОСВ са извършени проверки на 14.03.2017, 21 .03.2017, 27.03.2017 г. от експерти на РИОСВ – Благоевград са извършени проверки на място. При проверките взеха участие и представители на ОДП МВР-Благоевград, ББХ-Благоевград, представители на Сдружение „Фонд за дивата флора и фауна“- Благоевград , представители на медии.
При проверката се установиха следните факти: намерени са трупове на 17 мъртви екземпляра белоглав лешояд, със всички признаци на отравяне. В една от пробите съгласно протокол от изпитване № П-128-АБ1 от 17.03.2017 г. категорично се установява от Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към Министерство на земеделието и храните наличието на кармамидни съединение с нервопаралитично действие с фатални последствия за топлокръвните бозайници. На всичките описани обекти са свалени географски координати.
При инцидента в с. Церово, община Благоевград, беше намерен и труп на крава, около който от повече от десет дни имаше мъртви три белоглави лешояда. При оглед на мястото се установи, че при консумацията на всички субстанции на трупа, включително приетата храна е отровила всякакъв вид организми, белоглавите лешояди, трупохранещи се бръмбари, бръмбари скарабеи /торни/. Такава масова смърт, може да бъде предизвикано от използване повсеместно по трупа на кравата, на силно отровно вещество.
Взети са проби за анализ за наличие на отрови, от трупа на жертвите и отровната примамка.
Води се предварително разследване от служители на ОДП МВР-Благоевград за неизвестен нарушител, извършил неправомерно залагане на отровни примамки, предизвикали смъртта на почти цялата колония от белоглави лешояди в пролома и предизвикало непоправими щети .на фауната в района.
Служебният министър на околната среда и водите е изпратила писмо до МВР за бързо разследване и наказване на виновните лица за отравяне на защитени видове и унищожаването на почти цялата популация на силно застрашения белоглав лешояд в района на Кресна.
С друго писмо до министъра на земеделието и храните, до изпълнителния директор на БАБХ и до изпълнителния директор на ИАГ, министъра на околната среда и водите иска съдействие за засилване на охраната и контрола на територията на съответните горски и ловни стопанства. В документа се посочва и нуждата от съдействие от страна на Областните дирекции по безопасност на храните за вземане на проби от животните и изпращането им за изследвания във ветеринарната лаборатория на БАБХ в София, с цел установяване на използваната отрова.
МОСВ изпрати писмо и до РИОСВ и Дирекциите на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ да засилят охраната и контрола в защитените територии. При съмнения за отравяне на животни, със съдействието на полицията и съответната Областна дирекция по безопасност на храните, те трябва да вземат проба и да я изпратят за изследване.
Деянията, свързани с убиване на дивеч без надлежно разрешително или със забранени средства, както и противозаконното унищожаване на защитени видове, са престъпления по смисъла на Наказателния кодекс и се наказват с глоби, пробация или лишаване от свобода.
5 21.03.2017 От комина на "Рубин - 08" ООД са изпуснати сажди, които замърсяват паркинга, производствените халета и офиси на "Ванико" ООД зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка. При направеното обследване на района около „Ванико“ ООД са констатирания отлагания от сажди по леките автомобили на паркинга на дружеството, както и по первазите на административната сграда. При проверката на "Рубин - 08" ООД е представен дневник на инсталацията, в който се отразява режима на работа на инсталацията и поддръжката на пречиствателните съоръжения. В същия е направен запис относно почистване на изпускащото устройство в същия ден, вследствие на което вероятно е настъпило замърсяването на района. На площадката на „Рубин 08“ ООД, не са констатирани замърсявания със сажди. На дружеството е дадено предписание със срок постоянен, да не допуска замърсяване на атмосферния въздух.
6 29.03.2017 Сигнал за камион, който 4 поти в рамките на ден изхвърля отпадъци в пространството между "Ванико" ООД и площадката на бивша лимонадена фабрика електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Благоевград

С писмо, изх. № ЗТ-18(1)/03.04.2017 г. сигналът е препратен до кмета на Община Благоевград за предприемане на действия по компетентност и уведомяване на РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала за резултата.
7 31.03.2017 Намерен мъртъв Мишелов на хътя между Рибарници Благоевград и река Струма, в близост до третия бараж на реката с посочени точни координати на мястото. електронна поща РИОСВ - Благоевград На 07.04.2017 г. експерти от РИОСВ - Благоевград извършиха проверка на място и констатираха следното: на място, трупа на мишелова не бе намерен, откриха се само отделни махови пера. Не можаха да се намерят улики, дали екземпляра умишлено е бил убит или някаква друга причина за смъртта му.