Съдържание

Посетители

В момента има 553  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец януари 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 03.01.2017 Жалба от Община Гърмен, постъпила по електронна поща в МОСВ и препратена до РИОСВ - Благоевград срещу дейността на незаконно действаща автомивка в ПИ № 034001, землище на с. Дебрен, община Гърмен. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 10.01.2017 г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Установено е, че в ПИ № 034001, находящ се в землище на с. Дебрен, общ. Гърмен, ползваните обекти „Бензиностанция с две колонки“ и „Газстанция с една колонка“ са съществуващи, с издадени разрешения за ползване от Община Гърмен и ДНСК. Извършен е ремонт на цитираните обекти и преустройство на прилежащ пункт за масла в автомивка с две клетки, необорудвана за експлоатация. Имайки предвид категорията на обекта по ЗУТ, относно процедурата за въвеждане в експлоатацията му компетентен орган е Община Гърмен. Констатирано е, че в горецитирания имот на „Билдинг тренд“ ЕООД с. Дъбница има изграден собствен водоизточник, за който липсва информация за регистрация в Община Гърмен. По време на проверката не е установено заустване на отпадъчни води, поради неблагоприятните климатични условия (голяма снежна покривка). От Басейнова дирекция „ЗБР“ са дадени указания на „Билдинг тренд“ ЕООД с. Дъбница за предприемане на необходимите процедури по реда на ЗООС и Закона за водите, както и за деклариране на намеренията им за доизграждане и пускане в експлоатация на автомивката, изискана е информация за налични документи за обектите, в т. ч. автомивката. За установените нарушения по реда на Закона за водите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки по компетентност от Басейнова дирекция „ЗБР“. За резултата от проверката Община Гърмен е уведомена писмено, изх. № ЗТ-1(2)/17.01.2017 г.
2 04.01.2017 Сигнал за притежание и продажба на елек от защитен животински вид Рис, включен в Приложение 3 на ЗБР, както и в международната конвенция за търговия със застрашени видове SITES. Обявата за това е побликуване в www.olx.bg и според нея елекът се намира в гр. Разлог електронна поща РИОСВ - Благоевград При проверка в Identification volume 4: Parts and derivates I, официално издание на Секретариата на конвенцията SITES, не е потвърдено с категоричност, че кожата от която е изработен елека принадлежи на екземпляр вида Рис. Поради липса на конкретни доказателства, жалбата се счита за неоснователна и е оставена без разглеждане. За горните обстоятелства подателят на сигнала е уведомен писмено.
3 04.01.2017 Сигнал за притежание и продажба на палто от защитен животински вид Рис, включен в Приложение 3 на ЗБР, както и в международната конвенция за търговия със застрашени видове SITES. Обявата за това е побликуване в www.olx.bg и според нея елекът се намира в гр. Разлог електронна поща РИОСВ - Благоевград Сигналът е изпратен до Окръжна прокуратура гр. Благоевград с писмо, изх. № ЗТ-3(1)/08.02.2017 г. С постановление на ОП - Благоевград, от 27.02.2017 г. е отказано образуването на досъдебно производство по преписката и същата е изпратена по компетентност до МОСВ.
4   Сигнал за замърсяване на река Мелнишка от дейността на "Екорепласт" ЕООД от обект в с. Капатово, община Петрич електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място на 31.01.2017 г. съвместно с представител на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и с участие на РЛ- Благоевград. За ползване на река Мелнишка с цел заустване на отпадъчни води от обект „Цех за обработка на отпа-дъчни пластмаси“, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120070/13.01.2017 г., издадено от директора на БД „ЗБР“. Към момента на проверката, от дейността на обекта се формират отпадъчни води, които преминавайки последователно през три утаителя посредством тръбопровод се заустват в р.Мелнишка. Заустващият тръбопровод преминава през дигата и след това продължава в открит канал земен профил. Пречиствателните съоръжения (три броя утаители) се поддържат в добро експлоатационно състояние. Констатирано е , че поради свличане на земни маси в открития канал, на места са се образували разливи на отпадъчни води, преди заустването им в р.Мелнишка. Поради ниските атмосферни температури през месец януари същите разливи не са почистени. От БД „ЗБР“ е дадено предписание за предприемане на необходимите действия за почистване на земно насипния канал и прилежащия терен, както и намиране на подходящо техническо решение за бъдещо недопускане на разливи. Извършено е контролно пробовземане на отпадъчни води в Пункт № 1 – на изход от Утаител № 3 за последващо изпитване в РЛ-Благоевград по показателите, заложени в цитираното Разрешително за заустване. На място е измерена само характеристика рН- 7,29. Резултатите от контролното измерване показват отклонение от заложените ИЕО в издаденото Разрешително за заустване по показател „неразтворени вещества“. В резултат на дружеството ще бъде наложена еднократна санкция. Като обект, формиращ емисии на общи замърсители и заустващ във воден обект цитирания „Цех за рециклиране на отпадъчни пластмаси“ е включен в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“ и подлежи на контрол – два пъти през 2017 г. За установените обстоятелства и предприети действия жалбоподателят е уведомен с писмо, изх. № ЗТ-6(2)/07.02.2017 г.