Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец август 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 01.08.2016 Сигнал от кмета на с. Баня, община Разлог: При читалището на селото е намерен щъркел със счупено крило зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 02.08.2016 г. щъркелът е взет от служители на РИОСВ - Благоевград и с Разпореждане №13/03.08.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград същия е препратен за лечение в Спасителния център на СНЦ "Зелени Балкани", гр. Стара Загора.
2 01.08.2016 Влошено качество на въздуха, обгазяване и миризма в Благоевград, в резултат на пожар на депото за ТБО, землище на с. Бучино, община Благоевград електронна поща РИОСВ - Благоевград На 01.08.2016 г. от РИОСВ – Благоевград съвместно с представители на Общинска администрация Благоевград и фирма „Биострой“ ЕООД, оператор на ДТБО, гр. Благоевград е извършиха проверка на мястото на пожара. Констатирано е, че е изгоряла цялата площ от 106 дка на депо за неопасни отпадъци, в землището на с. Бучино и с. Българчево, както и още около 1000 дка сухи треви, храсти и лозя. Пожарът е възникнал около 16:00 часа на 31.07.2016 г., като първоначално е засегнат работния участък в най–горната част на депото. Към момента на проверката пожарът е локализиран и за потушаване на пожара се извършва запръстяване, като до момента на проверката върху тялото на депото са насипани 1250 m3 земна маса. По скатовете на депото се наблюдават тлеещи участъци. На места се наблюдава и горене на участъци на горния слой на депото. Тлеещите скатове се пръскат с вода, доставяна с водоноска на „Биострой“ ЕООД, гр. Благоевград. Въз основа на данните от автоматичната измерителна станция за КАВ, за периода от 15:00 часа на 31.07.2016 г. до 11: 00 часа на 01.08.2016 г., не са установени превишения на средночасовите и средноденонощните норми за опазване на човешкото здраве. За установяване качеството на атмосферния въздух в района около пожара, в часовия интервал между 14:00 и 15:00 часа на 01.08.2016 г., са извършени измервания със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Благоевград към ИАОС – София. Измерените на място концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух в с. Бучино, с. Българчево и в кв. „Грамада“ на Благоевград са под пределно допустимите норми. Резултатите по общо 26 показателя за качество на атмосферния въздух (КАВ) са осреднени за определен период от време за всяко населено място. За горе описаните обстоятелства и предприетите действия е информиран подателя на сигнала, дирекция ПОС в МОСВ, и обществеността.
3 01.08.2016 Голям брой пепелянки в с. Баня, община Разлог електронна поща

РИОСВ - Благоевград

 

Експерти на РИОСВ - Благоевград са посетили мястото на сигнала в с. Баня, община Разлог, с цел улавяне на пепелянки и изнасянето им извън населеното място. При посещението не са забелязани екземпляри от вида, както и не е локализирано точно местоположението им.
 4 05.08.2016 Сигнал от Община Кочериново: Ранен щъркел е прибран за опазване в хотел "Мишел" зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е взет от служители на РИОСВ - Благоевград и с Разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград е препратен за лечение в Спасителния център на СНЦ "Зелени Балкани", гр. Стара Загора.
5 05.08.2016 Сигнал от рибари, за вливане в река Струма на оцветени в мътно води при Покровнишки мост край Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на 05.08.2016 г. Извършен е оглед на района на р. Струма , около Покровнишки мост. Установено е заустване на отпадъчни води от „26 май“ ООД, гр. Благоевград. При проверка на дружеството се взети за изпитване 2 бр. водни проби на отпадъчни води, зауствани в р. Струма. Дружеството има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води от Басейнова дирекция ЗБР – Благоевград №43120057/08.08.2012 г. Констатирано е оцветяване на изходящия канал, заустващ в р. Струма, но не е констатирано оцветяване на водите в р. Струма. Резултатите от анализа на водните проби показват, че няма нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване на отпадъчни води.
6 15.08.2016 Сигнал, постъпил по електронна поща от РС ПБЗН - Петрич за изхвърляне на растителни отпадъци на нерегламентирано сметище и тяхното изгаряне от "В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД, гр. Петрич, ул. "Шосето за София" електронна поща  РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място на 26.08.2016 г. Установено е, че депото за растителни отпадъци към "В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД е в нормално експлоатационно състояние. Наличните растителни отпадъци са в рамките на депото. Депото не е оградено и има достъп на външни лица до него. По информация на управителя на дружеството наличните растителни отпадъци са стари и депото не се използва от 2014 г. Генерираните растителни отпадъци от дейността на дружеството се смилат на чипс и се ползват като гориво в котлите за отопление на оранжериите. Предполага се, че запалванията на депото са предизвикани от външни лица.