Съдържание

Посетители

В момента има 505  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец юли 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 28.06.2016 Водите на река - приток на р. Канина, миришат на фекалии от хотелите. С водите на реката се поливат градини зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Гърмен

БДЗБР

Извършена е проверка на 19.07.2016 г. на района на местата на заустване на отпадъчни води от хотели „Елис“, Бохеми“ и „Делта“. Установено е , цитираните обекти заустват отпадъчни води без необходимото за това основание по Закона за водите. Сигналът е препратен до БД „ЗБР“ – Благоевград и кмета на Община Гърмен за предприемане на мерки по компетентност.
2 12.07.2016 От цех за производство на палати и брикети в село Мурсалево се замърсяват съседните имоти и къщи с пепел и трици. Има излъчване на силен шум. Горят се гуми. електронна поща РИОСВ - Благоевград На 02.08.2016 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Благоевград и РЛ- Благоевград при ИАОС- София. Установено, че на територията на бивш стопански двор, с. Мурсалево, дейностите по производство на пелети и брикети се извършват, съответно от „Албрек“ ЕООД и „Светогор“ ЕООД. За експлоатираните парцели са представени документи за собственост или договори за отдаване под наем. При обхода на терените е установено, че едната стена под изградения навес за съхранение на триците, от които „Албрек“ ЕООД произвежда пелети, е съборена, а останалите стени не достигат до височината на навеса, което е предпоставка за разпространение на неорганизирани прахови емисии. На площадката, експлоатирана от „Светогор“ ЕООД, се съхраняват на открито купчини от дървени въглища и трици, които по думите на управителя вечер се покриват. В имоти, експлоатирани от „Светогор“ ЕООД, въз основа на договори за наем, са открити около 20-30 броя негодни за употреба автомобилни гуми и настлана пепел, примесена с тел от изгорели гуми, на площ с размери 20х4 метра. При проверката са извършени контролни измервания на нивата на шума, излъчван от обекта, като резултатите показват спазване на граничните стойности на нивата на шум за съответните територии и зони. Подателят на сигнала присъства при провеждане на измерванията на шума в местата на въздействие и при огледа на околните терени, но не е допуснат на територията на обекта. На „Албрек“ ЕООД е дадено предписание в срок до 02.09.2016 г. да бъде възстановена срутената стена, както и да бъдат надградени останалите до височината на навеса, под който се съхранява суровината за производство на пелети.
3 14.07.2016 Гори сметище в с. Чучулигово, община Петрич, в близост до лозя зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

На 14.07.2016 г. в часовия интервал от 14 до 15 ч. експерти на РИОСВ - Благоевград, съвместно с представител на Община Петрич, е извършена проверка на място. Обходен е участъка между селата Марино поле и Чучулигово. Констатира се, че са горели сухи треви и храсти.
 4  23.07.2016 Река Струма при с. Черниче, община Симитли се замърсява от разположена в полето пресевна инсталация телефон 112 РИОСВ - Благоевград На 23.07.2016 г. е извършена проверка съвместно с представител на БД „ЗБР“ – Благоевград и Регионална лаборатория Благоевград. Цитирания обект се експлоатира от „Оникс 2014“ ЕООД гр. Смолян. Извършено е пробовземане на отпадъчни води на изход от пречиствателното съоръжение, преди заустване в река Струма. Резултатите от извършения емисионен контрол на 23.07.2016 г. показват, че не се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в издаденото Разрешителното за заустване на отпадъчни води по показател „неразтворени вещества“. За установеното нарушение е предстои съставяне на АУАН по Закона за водите.
5 23.07.2016 В гр. Хаджидимово на ул. "В. Левски" №16 щъркел не може да полети поради завързан за краката сезал. телефон 112 РИОСВ - Благоевград В деня на получаване на сигнала щъркелът е изпратен до Благоевград, а от там с Разпореждане №12/23.07.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград същия е препратен за лечение в Спасителния център на СНЦ "Зелени Балкани", гр. Стара Загора.
6 06.07.2016 Неправомерно задържане и неадекватно отглеждане на защитен животински вид - шипоопашата сухоземна костенурка в хотел Бор, КК "Семково" електронна поща  РИОСВ - Благоевград На 13.07.2016 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ - Благоевград на хотел "Бор", КК "Семково", община Белица. Установено е, че сигналът е основателен. В заградена с мрежа тревна покривка се намира Шипоопашата костенурка. Екземплярът е иззет и пуснат в природата на подходящо място, а персоналът на хотела е предупреден, че в подобни случаи, на основание чл. 39, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, следва веднага да уведомяват РИОСВ - Благоевград. Жалбоподателя е информиран за резултата от проверката с писмо, изх. № ЗТ-37(1)/22.07.2016 г.
7 07.07.2016 Незаконна терговска дейност с ОЧЦМ, батерии и акумулатори, разкомплектоване на автомобили и др. на ул. "Стар Планина" №39 в гр. Разлог електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на 21.07.2016 г. В имота на адреса, посочен в сигнала и стопанисван от лицето К. М., се съхраняват ОЧЦМ и ИУЕЕО. Към момента на проверката не се извършва дейност по изкупуване на отпадъци. По информация на Малинова отпадъците се предават на обект за ОЧЦМ в гр. Разлог - ЕТ "Вера Бучкова - Надежда Бучкова". На оградата на имота има поставена табела/обява за изкупуване на стари телефони, без батерии. При проверката не са представени документи за предаване на отпадъците. За площадката обект на проверката няма издадени от РИОСВ - Благоевград документи за третиране на отпадъци по реда на ЗУО. Същия ден е извършена проверка и на площадката за отпадъци на ЕТ "Вера Бучкова - Надежда Бучкова" в гр. Разлог. От страна на фирмата са представени документи /декларации за произход на ОЧЦМ/ , показващи, че от К. М. са приемани отпадъци.
8 19.07.2016 Неправомерно бране на Пирински чай (Siderites scardica) в планина Славянка, земл. На с. Голешово, община Сандански електронна поща РИОСВ - Благоевград В периода от 19.07. до 21.07.2016 г. експерти от РИОСВ - Благоевград са извършили три броя проверки в местността Ливаде, планина Славянка. Установени са шест нарушителя на Заповед №РД-77/09.02.2016 г. на Министъра на МОСВ. Съставени са шест броя акта за неправомерно бране на билки от Пирински чай и са иззети около 30 килограма стрък от същата билка.