Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец юни 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 27.05.2016 Разлив на двигателно масло на ул. " Св. Климент Охридски" и ул. "Искър", в кв. "Грамада", гр. Благоевград зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 27.05.2016 г. е извършена проверка на място. На ул. "Св. Климент Охридски", в близост до ул. "Искър", в посока ул. "Георги Попов" на тротоара вдясно е констатирано наличие на петно от стар разлив на двигателно масло с минимални размери.
2 06.06.2016 Обява за продажба на таралежи електронна поща РИОСВ - Благоевград Изпратено е запитване за откриване собственика на мобилен телефон с номер посочен в обявата. При постъпване на достоверна информация ще бъдат предприети съответни действия, регламентирани в екологичното законодателство.
3 16.06.2016 На площадка за подхранване на Белоглави лешояди, в района на с. Мечкул, община Кресна , от токов удар е убит 1 екземпляр Белоглав лешояд. зелен телефон РИОСВ - Благоевград При извършена проверка на място е установено, че два Белоглави лешояда от реинтродуцираната колония в Кресненския пролом са загинали от токов удар. Заедно с тях от токов удар умират и два Гарвана. Инцидентите са се случили заради разрушена защита против кацане върху опасни електрически стълбове от високоволтовата електропреносна мрежа. От Сдружение Фонд за дивата флора и фауна – Благоевград в сътрудничество с ЧЕЗ Разпределение България АД , са предприети бързи мерки по организацията и изпълнението на обезопасяване на опасните стълбове, като на 28 юни e обезопасен стълбът-убиец край село Ракитна.
 4  17.0.2016 Сигнал от с. Ново Кономлади, община Петрич: На 100 метра от къщите се отглеждат калифорнийски червеи и се пръскат отрови. Сигнал за същото е постъпил на 21.06.2016 г. - неприятни миризми, мухи и комари на 150 метра от къщи и шивашки цех. зелен телефон

Община Сандански,

ОДБХ - Благоевград

С писмо изх. № 599/29.06. 2016 г., сигналът е изпратен за решаване по компетентност до кмета на община Сандански и ОДБХ - Благоевград.
5 20.06.2016 Посегателство върху вековно дърво - чинар, в двора на църква "Приподобна Стойна", С. Златолист, община Сандански. Посетителите на църквата пишат върху дървото с химикали, фулмастери, забиват кората му монети, а на клоните на дървото са монтирани люлки. електронна поща Община Сандански Дърво-чинар в двора на църквата в с. Златолист не е обявено за защитено по реда на глава пета от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и не е от защитен вид включен в приложение №3 на ЗБР, сигналът не е от компетентността на РИОСВ-Благоевград. Същият е препратен до община Сандански с писмо изх. № ЗТ-32(1)/2016 г. по компетентност във връзка с Наредба № 1 от 10 март 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (обн. ДВ, бр. 26 от 1993 г.), която определя редът за опазване на озеленените площи и декоративната растителност в населените места и извънселищните територии. Съгласно нея постоянното опазване на озеленените площи и декоративната растителност се организира и осъществява от общините и техните служби.
6 23.06.2016  Коминът на Био ТЕЦ "Рубин" бълва отрови зелен телефон  РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка, на 23.06.2016 г., в часовия интервал от 11:30 до 12:30 ч. Не са констатирани нарушения в технологичния режим на инсталацията за производство на ел.енергия , чрез изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи). Димните газове са видимо сиво-бели. Жалбоподателят е информиран за проверката, но не присъства на нея.