Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец май 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 26.04.2016 Изгаряне на отпадъци на територията на площадка за скрап в с. Дамяница, община Сандански електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Проверката е осъществена на 13.05.2016 г. извън работно време, съвместно с представители на РПУ – Сандански. Чрез изпращане на писмо по ел. поща, за проверката е уведомено и лицето подало сигнала, но същото не е отговорило.
На територията на с. Дамяница, община Сандански е установено наличието само на един обект отговарящ на описанието – пункт за скрап. Към момента на проверката обекта е затворен, но е обозначен с табела относно дейността му (изкупуване на автомобили, метали, пластмаса и хартия). През пролуки в оградата е установено, че на обекта са налични отпадъци – ИУМПС, балиран отпадъчен полетилен, стари автомобилни гуми и газо-кислородни бутилки. За обекта, от страна на директора на РИОСВ-Благоевград не са издавани документи по реда на ЗУО. Не е установено изгаряне на отпадъци към момента на проверката. За да бъде установено лицето, което извършва дейността с отпадъци на площадката, а от там и конкретния нарушител, от кмета на Община Сандански е поискано да се предостави официално информация относно собственика на имот с месположение УПИ II-275 в кв. 34 по плана на с. Дамяница. В отговор Об.А – гр. Сандански се посочва, че собственик на имота е „ПИРИНПЛОД“ АД. До управителя на дружеството е изпратено писмо, с които се изисква в 7 дневен срок след получаването му да се представи официална информация за физическия ползвател на площадката към датата на проверката. След получаване на исканата информация, РИОСВ - Благоевград ще предприеме действия по съставяне на акт за установено административна нарушение /АУАН/ и поставяне на предписания за почистване на терена от наличните отпадъци и прекратяване на дейността на обекта.
2 10.05.2016 добив на инертни материали от фирми и кооперации в землището на с. Ласкарево електронна поща РИОСВ - Благоевград, БДЗБР, Община Сандански На 16.05.2016 г. е извършена проверка на обект - участък от Горно Сушички поток в землището на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград и на ТМСИ в землището на с. Ласкарево, собственост на Производствено стопанско кооперация (ПСК „Спартак“). Констатирано е извършвано изземване на наносни отложения от водния обект. По информация от кметство Ласкарево и председателя на ПСК „Спартак“ се потвърждава, че на 09.05.2016 г. с един брой багер са извършвани добивни дейности в обхвата на водния обект.
Дадено е предписание със срок постоянен на председател на ПСК „Спартак“, с. Склаве: да не се извършват добивни дейности от водния обект.
Във връзка с подадения сигнал е информиран кмета на община Сандански. Относно извършеното изземване на наносни отложения от водния обект следва да се произнесе компетентния орган – директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район
3 13.05.2016 Сигнал за разрушаване на птичи гнезда при подмяна на улично осветление зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка и е установено, че в осветителните тела гнездят птици от видовете Обикновен скорец и Чавка. Към момента и двата вида са в период на излюпване на малки и свалянето на гнездата им би довело до унищожаване на поколението. При обхода на трасето експертите на РИОСВ – Благоевград са установили 58 маркирани стълба с гнездящи на тях птици. Дейностите по демонтажа на осветителни тела в участъка на гл. път Е79, от разклона за с. Рилци до рибарниците при кв. „Струмско“, се извършват от Областно пътно управление – Благоевград (ОПУ). На отговорника по изпълнението са дадени указания да не се свалят осветителни тела от маркираните стълбове. На 18 май е извършена втора проверка. При нея е установено премахването на осветителните тела от 15 маркирани стълба, което е довело до разрушаване на гнездата и обезпокояване на птиците през периода на размножаване и отглеждане на малките. Двата вида птици, според Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) подлежат на опазване и контрол и за тях е забранено разрушаването, увреждането или преместването на гнезда, както и обезпокояването, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките. Изключения от тези забрани се допуска само когато няма друго алтернативно решение и с разрешение, издадено по реда на чл. 49 от ЗБР. Към момента на проверката ОПУ – Благоевград не притежава такова разрешение за изключение от забраните.
На директора на ОПУ – Благоевград са дадени предписания незабавно да бъде прекратена дейността по демонтиране на осветителните тела от стълбовете с гнездящи птици, както и да не се извършва демонтаж в целия период на гнездене на птиците. И за двата вида - Обикновен скорец и Чавка този период е от началото на април до края на юли.
 4  13.05.2016 Казан за ракия замърсява напоителен канал зелен телефон  РИОСВ - Благоевград По постъпилия сигнал е извършена проверка на обект - казан за варене на ракия, съвместно със служители на Басейнова дирекция „ЗБР“ и представител на Об А - гр. Сандански. Към момента на проверката, съгласно изискванията на Агенция „Митници“ на обекта работи само един казан, като другите два са запечатани. Извършва се дейност по изваряване на ракия. На обекта има монтирано водомерно устройство, пломбирано от „УВЕКС“ ЕООД гр. Сандански. Условно чистите технологични води, които са формирани от охлаждането на казана постъпват в напоителната вада в точка с координати N 41033’45,2” и E 23016’13,4”. Отпадъчният продукт от дейността на казана (джибри) постъпва и се съхранява във водоплътна изгребна яма, изградена в долния край на имота. Ямата периодично се почиства, като джибрите се използват от земеделски производители като подобрител на почвата. При последното почистване е компрометирана част от стената на ямата покрай напоителната вада, и към момента на проверката същата е временно прикрепена с подръчни материали. Вследствие на честите превалявания през последния месец атмосферните води дренират през компрометираната стена на ямата и постъпват във вадата, като в последствие се наблюдава оцветяване на дъното на вадата в червено. Не е констатирано замърсяване на вадата с джибри. Изгребната яма е изградена в изпълнение на предписание на РИОСВ - Благоевград, дадено при предишна проверка на обекта, във връзка с идентичен сигнал за замърсяване на поливната вада. С цел недопускане на замърсяване е дадено предписание да се възстанови компрометираната бетонова стена на ямата.