Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец април 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 23.02.2016 В землището на с. Ново Делчево, община Сандански, се изсича галерийна гора в коритото на реката. Мястото на ЗЗ по НАТУРА 2000 зелен телефон РИОСВ - Благоевград, БДЗБР, Община Сандански При проверката, извършена на 24.02.2016 г. е установено, че сигналът е основателен. Установена е сеч на крайречна дървесна растителност, в общински и частни земеделски имоти и в обхвата на воден обект, землище на с. Ново Ходжово, община Сандански. Територията попада в обхвата на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш“. Преброени са 160 бр. отрязани дървета от елша, Върху отрязаната част на 10 бр. дървета е поставена марка №3 на община Сандански, същата заведена на кмета на с. Катунци. При проверка на място в кметството на с. Катунци са представени 7 бр. разрешителни за сеч на общо 30 бр. дървета, издадени на основание, чл. 32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. Разрешителните за сеч не са съпроводени със заявления от собствениците на имотите и скици на имотите. За установените обстоятелства са уведомени Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград , Областна служба земеделие Благоевград и Община Сандански.
2 05.04.2016 От складирани химикали в района на бившия завод ЗМК, гр. Благоевград се усеща остра неприятна миризма зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

При извършената на 05.04.2016 г. проверка е установено, че сигналът е неоснователен. В района на ЗМК и около него не се усеща неприятна миризма.
3 18.04.2016 Сигнал за изхвърлени строителни отпадъци в частен имот, в местността "Септемврийче", земл. на с. Бистрица, община Благоевград електронна поща Община Благоевград Сигналът, с копие до подателя, е препратен до кмета на Община Благоевград за предприемане на действия по компетентност и задълженията му съгласно чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, писмо изх. № ЗТ-16(1)/25.04.2016 г.
4 18.04.2016 Сигнал за неприятна миризма и системно замърсяване на улица в гр. Якоруда заради съхранение на оборски тор от физическо лице електронна поща Община Якоруда Сигналът, с копие до неговия подател, е препратен до кмета на Община Якоруда за предприемане на действия по компетентност и информиране за предприетите мерки, писмо изх. № ЗТ-17(2)/22.04.2016 г.
 5  26.04.2016 Жалба от жители на с. Смочево, община Рила за извършени нарушения при възлагането, проектирането и изпълнението на обект „Изграждане на ПСОВ, канализация за отпадъчни води и дъждовна канализация в с. Смочево“, община Рила, област Кюстендил електронна поща   На 05.05.2016 е извършена проверка на място от експерти от РИОСВ – Благоевград и БД „ЗБР“. За обекта „Канализационна система на село Смочево“ има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води № 43150002/11.12.2015 г. В хода на проверката е установено, че от регионалните структури на МОСВ са издадени следните документи преди проектирането и преди въвеждане на обекта в експлоатация:
1. За инвестиционно предложение за изграждане на „Канализационна инфраструктура и модулна ПСОВ с. Смочево“, с възложител Община Рила, от директора на РИОСВ – Перник е издадено Решение № ПЕ-81-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС, с което е решено да не се извършва ОВОС.
2. В РИОСВ - Благоевград от община Рила е подадено уведомление с вх. № 2083/29.05.2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на външен водопровод, външно електро захранване и подпорна стена за нуждите на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ПСОВ) в имот № 087008 в местността „Миндельо, землище на с. Смочево, община Рила“. По внесеното уведомление от РИОСВ – Благоевград е издадено становище с изх. № 2083(6)/18.07.2013 г., съгласно което за инвестиционното предложение не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС и същото не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.
3. От директора на БД „ЗБР“ – Благоевград е издадено Разрешително № 43150002/11.12.2015 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Разрешителното е за ползване на воден обект река Крашевица, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система на село Смочево“ с титуляр Община Рила.
След въвеждане на обекта с Разрешение за ползване № СТ-05-2350/14.12.2015 г. от ДНСК – София, с изх. № ИР-01-0400019/09.02.2016 г. от община Рила е изпратено писмо до „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил във връзка с предаване правото на ползване и експлоатация на изградения обект. Община Рила има сключен предварителен договор № 14/03.07.2012 г. с „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил. Подготвен е актуален договор за подписване, който ще бъде предоставен на РИОСВ – Благоевград, веднага след подписването му от двете страни.
На 20.04.2016 г. от РИОСВ – Благоевград, съвместно с РЛ-Благоевград, е извършена проверка и контролен мониторинг на отпадъчните води, зауствани от обекта. По време на проверката не са констатирани нарушения по изпълнение на условията в разрешителното за заустване.
РИОСВ – Благоевград няма компетенции за установяване на нарушения при възлагането, проектирането и изпълнението на обекта.