Съдържание

Посетители

В момента има 473  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец януари 2013 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 16.01.2013 зелен телефон изкупуване на отпадъци ОЧЦМ и купета от автомобили в гр. Благоевград, ж.п. гара - бивш дърводелски цех

РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е проверка на 21.01.2013 г. Установено е, че посочения в сигнала обект се експлоатира от две фирми. До Общинска администрация - Благоевград и Митница "Югозападна" са изпратени писма за изясняване на случая.

2 18.01.2013 зелен телефон
кастрене на вековно дърво в с. Габрене, община Петрич

РИОСВ-Благоевград

Извършена е поверка на 18.01.2013г. Сигналът е основателен. Установено е, че към момента на проверката са изрязани сухите клони. За посоченото мероприятие има издадено съгласувателно писмо от РИОСВ - Благоевград.

3 22.01.2013 електронна поща Незаконна дейност /отпадъци, изгаряне на масло и замърсяване на въздуха/ на автосервиз в Гоце Делчев, намиращ се срещу фабрика Пиерик.

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на 30.01.2013г. на обект автосервиз, собственост на "Коленцов - 09" ЕООД. Жалбата е основателна. Установено е, че от дейността на дружеството се образуват отпадъци, за които не е извършена класификация по Наредба №3, не се води отчетност по отпадъците. Образуваните отпадъци не се предават за последващо третиране въз основа на писмен договор,установено е и изгаряне на отработено масло на обекта. На управителя на дружеството са дадени за изпълнение три предписания /2 бр. с постоянен и 1бр. със срок до 28.02.2013г./ за привеждане на дейността сътгласно изискванията на ЗУО. За установените при проверката нарушения е съставен АУАН.

4 23.01.2013 електронна поща Замърсяване на въздуха от дейността на био ТЕЦ "Рубин", гр. Благоевград. РИОСВ-Благоевград Извършени са общо 5 проверки на инсталацията за индиректно изгаря не на биомаса. Дадени са предписания да се преустанови замърсяването на въздуха, да се монтира ефективно пречиствателно съоръжение /циклон/, както и предписания за привеждане на дейността съгласно изискванията на Закона чистота на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.  В резултат на упражнения контрол и установените нарушения са съставени 2бр. АУАН и  са издадени 2 бр. НП на обща стойност 3 400лв.   през м. ноември 2012г. РИОСВ  - Благоевград е уведомила компетентните органи  - ДНСК – София и РО „НСК“ – Благоевград към РДНСК  Югозападен район Благоевград за законността на обекта и специално за промяна в обстоятелствата на работа на дружество  - преустройство на водогреен котел от инсталация за бутилиране на олио в парен котел за захранване на турбина и производство на електроенергия, чрез индиректно изгаряне на биомаса. При съвместна проверка, на 13.02.2013г. с представители на РО "НСК" - Благоевград на "Рубин 08" ООД  е съставен Констативен акт с предложение за започване на административно производство по реда на чл. 178 от ЗУТ, за забрана достъпа и ползването на обекта.