Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец април 2013 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 04.03.2013 замърсяване с отпадъци на територията на с. Ново Делчево електронна поща РИОСВ-Благоевград
Извършена е проверка на място. Установено е, че в югоизточната част на с. Ново Делчево, от двете страни на пътя за гр. Мелник, в съседство с дигата на река Склавска има около 5-6 куб. м. строителни отпадъци, както и терен с площ около 200 кв. м. В района е установено и наличие на табела с надпис "Място за боклук", която е поставена най малко от 04.03.2013г. - датата на постъпване на сигнала. Кметът на с. Ново Делчево не присъства на проверката. От кметството е представена заповед на кмета на община Сандански за упълномощаване на кметове и кметски наместници за осъществяването на контрол по управлението на отпадъци /битови и строителни/ на основание отмененият ЗУО. Село Ново Делчево е включено в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. На кмета на община Сандански са дадени предписания в срок до 12.04.2013г. да почисти замърсените терени и депонира отпадъците на Регионално депо -Сандански, както и да представи в РИОСВ - Благоевград, заповеди за упълномощаване на кметове и кметски наместници за осъществяване на контрол за чистотата на населените места и извънселищните територии по ЗООС и ЗУО.
2 21.03.2013 нанесена щета от Кафява мечка , земл. На с. Ощава - община Кресна зелен телефон РИОСВ-Благоевград Съгласно Заповед № 58/21.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е съставена комисия и на място е извършен оглед на щетата. Констатациита на комисията са описани в протокол,  на базата на който е изготвено предложение до МОСВ за изплащане на обезщетение за нанесената щета. За извършената проверка е съставен констативен протокол № 8-17/22.03.2013 г.
3 16.04.2013 нанесена щета от Кафява мечка , земл. на с. Влахи - община Кресна зелен телефон
РИОСВ-Благоевград Съгласно Заповед № 96/16.04.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е съставена комисия и на място е извършен оглед на щетата. Констатациита на комисията са описани в протокол,  на базата на който е изготвено предложение до МОСВ за изплащане на обезщетение за нанесената щета. За извършената проверка е съставен констативен протокол № 6-21/17.04.2013 г. 
4 16.04.2013 незаконна концесия /едро дивечовъдно стопанство/ в зона по НАТУРА 2000, земл. на с. Влахи, с. Ощава, с. Сенокос електронна поща РИОСВ-Благоевград Установено е, че посочената в сигнала граница на базата за интензивно развъждане на дивеча /БИРД/ попада в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство Кресна" към Югозападно държавно предприятие - Благоевград, дивечовъден участък "Синаница" . Проверката в деловодната система на РИОСВ - Благоевград е показала, че в инспекцията не е постъпвало уведомление за проект, или инвестиционна предложение за изграждане на БИРД в границите на посочените в сигнала зони. В резултат на кореспонденция с ТП "ДГС - Кресна" и "ЮЗДП" дп - Благоевград е изяснено, че визирания в сигнала район попада в териториалния обхват на Дивечовъден учмастък "Синаница", обособен със Заповед на изпълнителния директор на ИАГ върху държавен ловностопански район. През 2009г. за района на дейност на ТП "ДГС - Кресна" е изготвен нов лесоустройствен проект, включващ и ловноустройствен проект. Всички дейности и мероприятия предвидени  в ЛУП са съгласувани от министъра на околната среда и водите с Решение № 106-ОС/2010г. за това, че няма да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 "Кресна-Илинденци" и  BG0002003 "Кресна", което са част от екологична мрежа НАТУРА 2000. С ЛУП не е предвидено изграждане на БИРД. За предоставяне на стопанисване и ползване на дивеча в ДУ "Синаница" е проведен конкурс, съгласно всички изисквания за прозрачност и публичност. Заповедтта на министъра на земеделието и храните за откриване на конкурса е публикувана 33 дни преди датата му, на 12.02.2013 г.  Отдаването на стопанисване и ползване на дивеча по никакъв начин не засяга други дейности в горските територии като туризъм, паша, придвижването през района и т.н.  Пашата на домашни животни, добива на сено и листников фураж също няма да бъдат засегнати от провеждането на конкурса. За направените констатации по случая е уведомена дирекция НСЗП в МОСВ , ИЗХ. № ЗТ-10-1/26.04.2013г.
5 23.04.2013г.
замърсяване на овощна градина с прах от преминаването на тежкотоварни автомобили , собственост на "Агромах" ЕООД зелен телефон РИОСВ-Благоевград При извършената проверка на 26.04.2013 г. е направен обход на трасето на пътя за достъп до находище „Бучака“. По време на проверката не се извършва движение на тежкотоварни автомобили; пътят е видимо влажен. Всички тежкотоварни автомобили и автомобили за оросяване /водоноски/ са оборудвани с GPS система за наблюдение. Справката за 26.04.2013 г. показва че са извършени 4 курса за оросяване от водоноска /общо 8 пъти отиване и връщане/. На дружеството са дадени предписания, относно спазване изискванията на чл. 70, ал. 6 от Наредба №1/2005 г. /използвани на затворени или закрити с платнища транспортни средства/ и за редовно оросяване на пътя за достъп до находище „Бучака“.