Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец ноември 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 10.11.2021 Сигнал за прахово замърсяване на атмосферния въздух от дейността на асфалтова база, разположена между с. Гърмен и с. Дебрен зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 18.11.2021 г. е извършена проверка с участието на представител на Община Гърмен на „Билдинг Компани“ ЕООД, експлоатиращо инсталация за производство на асфалт, разположена в УПИ XXVII-665,666, кв. 61 по плана на с. Гърмен. Към момента на проверката в часовия интервал 13:30 - 14:30 ч. на 18.11.2021 г. инсталацията не работи. Същата е работила в сутрешните часове на 18.11.2021 г. Извършва се асфалтиране на улици в с. Рибново. На проверката са поканени да присъстват и лицата подали сигналите. На дружеството са дадени 2 предписания (за съгласуване на точка за вземане на проби и провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух). Обектът „Инсталацията за производство на асфалт“ е въведен в експлоатация по реда на ЗУТ на 08.07.2021 г.
2 10.11.2021 г. Сигнал за премахване на дървета по ул. „Алеко Константинов“ в гр. Благоевград при извършване на подмяна на водопровод и канализация на улицата. зелен телефон

Община Благоевград

Извършена проверка по документи. Извършваните ремонтни дейности на улицата са съгласувани по реда на екологичното законодателство от РИОСВ – Благоевград с писмо изх. № 2998(1)/20.08.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград с възложител Община Благоевград. След проведен разговор с Община Благоевград става ясно, че при извършване на изкопните дейности са засегнати корените на дърветата, което е наложило тяхното премахване, като на тяхно място ще бъдат засадени нови. Премахването на дърветата е извършено по изискванията на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Благоевград, разработена в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 10 от ЗУТ и приета с Решение №154 на ОбС – Благоевград. За резултатите от проверката жалбоподателят е уведомен по телефона.
3 10.11.2021 Сигнал за замърсени терен със асфалтови отпадъци, образувани от ремонтирането на пътищата в гр. Разлог.

       електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място на 24.11.2021 г. с представители на Община Разлог и управителя на дружеството, извършващо ремонтна дейност на пътната мрежа в града. Установено е замърсяване с отпадъци от асфалт и бетон в имоти с идентификатори 61813.668.871 и 61813.750.410. На мястото е извършена проверка и от Община Разлог, на която от служители на общината на управителя на дружеството е дадено предписание за почистване на наличните отпадъци. На кмета на Община Разлог е дадено предписание в срок до 10.01.2022 г. да представи документи, удостоверяващи изпълнението на предписанието, дадено от Общината на управителя на дружеството, в т.ч протокол от последваща проверка, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, и договор с лице, притежаващо документи по ЗУО за последващо третиране на отпадъци.
4 10.11.2021 г. Сигналза замърсяване с отпадъци на имот с идентификатор 87338.138.23 по КККР на гр. Якоруда, местност Ръждавица. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Якоруда

Извършена проверка на място на 26.11.2021 г., като за датата на проверката е уведомен сигналоподателят.
Установено е нерегламентирано замърсяване на площ от 50 кв.м с отпадъци от опаковки (пластмасови, метални и др.). На кмета на Община Якоруда е дадено предписани да почисти установеното замърсяване в срок до 13.12.2021 г., като отпадъците се насочат за обезвреждане до РДНО- Разлог, за което в РИСОВ да се представи съответната документация. Директорът на РИОСВ - Пазарджик е уведомен за наличие на нерегламентирани замърсявания на пътните отбивки на Републикански път ІІ-84, попадащ в обхвата на ОПУ - Пазарджик.
5 16.11.2021 г. Сигнал за натрупване на голям брой гуми на тротоара на ул. "Асен Хадживасилев" №5, гр. Сандански , като в близост има работилница за смяна на гуми. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Санднаски

 

На 18.11.2021 г. сигналът е изпратен по компетентност на кмета на Община Сандански. Като отговор кметът ни уведомява, че е извършена проверка на място от служители на Общината, при която не е установено наличие на гуми на тротоара на ул. „Асен Хадживасилев“ №5.
6 18.11.2021 Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от комин, изпускащ черен дим в района на Втора промишлена зона, Метан станция в гр. Благоевград. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място на 18.11.2021 г., на която е установено, че в хале, разположено в сграда в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“, собственост на „РМА-СТРИМОН“ ЕООД, в близост до печка на твърдо гориво са установени обгорени кабели /без покритие/, все още топли при допир. Дадено е предписание на управителя на дружеството за незабавно преустановяване изгарянето на кабели в печката за битово отопление. С писмо от 26.11.2021 г. екземпляр на КП е изпратен до управителя, като същия е уведомен за забраните и предвидените санкции в ЗУО, като същият следва да предприеме незабавни действия за привеждане на обекта към изискванията на екологичното законодателство.
7 22.11.2021 Сигнал за изсичане на дървесна растителност на ул. „Иван Михайлов“ в гр. Благоевград. зелен телефон Община Благоевград С писмо от 22.11.2021 г. сигналът е изпратен за предприемане на мерки по компетентност до кмета на Община Благоевград, предвид разпоредбите на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Благоевград.