Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец октомври 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 24.09.2021 Сигнал за шум от фабрика за пелети в с. Бараково, общ. Кочериново електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място на 06.10.2021 г., на която е установено, че всички машини са разположени на закрито в шумоизолирани помещения. Под навес е разположена единствено транспортна лента. По време на проверката от Регионална лаборатория са проведени контролни измервания на излъчвания от обекта шум в околната среда. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на показателите за шум, регламентирани в екологичното законодателство. Установено е са следните стойности: за производствено-складови територии и зони -Lден = 70 dB(A) във всички 8 броя измерителни точки (ИТ) по границите на обекта; за жилищни зони и територии - Lден = 55 dB(A) в 2 бр. места на въздействие (най-близко разположената до обекта жилищна сграда и жилищната сграда (посочена в сигнала), находяща се в гр. Кочериново, бул. „Никола Вапцаров“ №78, разположена на 1300м от промишления източник. За резултатите от проверката подателят на сигнала е уведомен писмено.
2 27.09.2021 г. Сигнал за нерегламентирани сметища по пътя Кавракирово-Първомай, общ. Петрич зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Извършена проверка на място на 05.10.2021 г., на която е установено нерегламентирано сметище край път за бивша ж.п. база на населеното място. Наличните отпадъци са: строителни; опаковки от картон и пластмаса, стъкло; стари битови вещи и мебели и други битови отпадъци, на площ с дължина 500 м. и широчина 5 м. С протокола е дадено предписание на кмета на Община Петрич за почистване на замърсените терени и представяне на съответната документация, удостоверяваща предаването на отпадъците за последващо третиране, представена в РИОСВ – Благоевград на 05.11.2021 г. За установените на проверката замърсявания срещу кметът на Община Петрич е съставен Акт за установяване на административно нарушение №03-03/15.10.2021 г.
3 28.09.2021 Сигнал за нерегламентирани сметища в с. Марикостиново, общ. Петрич

       електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

виж сигнал по т. 2
4 08.10.2021 г. Сигнал за миризми при отглеждане на животни на ул. "Илинден" в гр. Симитли електронна поща Община Симитли С писмо от 12.10.2021 г. жалбата е изпратена по компетентност до кмета на Община Симитли, с копие до жалбоподателя.
5 11.10.2021 г. Сигнал за тежка строителна техника, придружена от проходими коли, които извършват дейности в и до коритото на река Влахинска, при сграда на МВЕЦ „Влахина“ електронна поща

РИОСВ - Благоевград

 

Извършена незабавна проверка на място на 11.10.2021 г. със служители на БДЗБ. На място е установено наличие на багер, неработещ по време на проверката без информация по нега за дружеството-собственик, и частични следи от верижна техника в района. В близост до МВЕЦ е разположен обект „Транзитен газопровод за Република Гърция“, като от „Булгартрансгаз“ ЕАД – като предполагаем изпълнителя на дейностите по профилактика на обекта, е изискана и получена информация, че за периода 01-11 октомври 2021 г. от страна на дружеството не са извършвани дейности в района. Събрана е информация, че „Главболгарстрой“ има сключен договор за изграждане на оптична кабелна магистрала към съществуващия газопровод със съответната съгласувателна документация за строежа.
6 11.10.2021 Сигнал за мечка в близост до къщите в края на село Нова Ловча, общ. Хаджидимово зелен телефон

РИОСВ - Благоевград,

ЮЗДП

С писмо от 11.10.2021 г. сигналът е препратен по компетентност до Югозападното държавно предприятие с копие до ТП "ДГС Гоце Делчев".