Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец януари 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 09.01.2021 Сигнал за налични замърсявания в с. Беслен, общ. Хаджидимово тел. 112 РИОСВ - Благоевград, Община Хаджидимово От проверка на място е установено наличие на 2 бр. незаконни сметища и множество замърсявания. Дадено е предписание за закриване на същите и почистване на терените, насочване на отпадъците към РДНО Г. Делчев за обезвреждане и представяне в РИОСВ - Благоевград на документи доказващи депонирането. Ще се проследи изпълнението на предписанието.
2 18.01.2021 г. Сигнал за наличие на черен задушлив дим от комин в двора на бивши Строителни войски, м. Покровнишки мост, общ. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград От проверка на място е установено, че в хале за разкрояване и кантиране на плосксти от ПДЧ се извършва горене на изрезки в самоделно направена печка. Обектът се стопанисва от "Креативе" ЕООД, Благоевград. Дадени са предписания за незабавно преустановяване изгарянето на отпадъци и извършване на класификация на същите.
3 18.01.2021 Сигнал за замърсени терени край р. Струма на територията на община Сандански електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански

Извършена проверка по документи и на място с представител на община Сандански. Установени са замърсявания в имоти различни от посочените в сигнала. Дадени са предписания за почистване на отпадъците от притежателите им по смисъла на Закона за управление на отпадъците - кметът на община Сандански за част от полски път и изпълнителният директор на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София за имот в обхвата на р. Струма. Своевременно е уведомен подателят на сигнала. Ще се извърши последващ контрол .
4 19.01.2021 Сигнал за наличие на незаконна площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС в двора на бивши Строителни войски, м. Покровнишки мост, общ. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършени са проверки по документи и на място. Установена е нерегламентирана дейност по събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в извънработно време от трети лица, на база договор за наем със собственика на имота. На същия е дадено предписание, за недопускане извършването на подобна дейност в границите на имота. Писмено е уведомена Районна прокуратура-Благоевград.
5 20.01.2021 Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на дървопреработващ обект, с. Мурсалево, общ. Кочериново, стопанисван от "Ламкор 2" ООД, гр. Благоевград. зелен телефон на МОСВ

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място. Не са констатирани нарушения. Предметът на дейност на обекта е производство на фурнири и ламели, като от 2020 г. функционира и инсталация за производство ва пелети. Източниците на емисии в атмосферния въздух -2 бр. маслени котли с топлинна мощност под 500 kW всеки с ползвано гориво дървесни отпадъци не подлежат на контрол чрез измервания. Проверени са и условия от издадено от директора на РИОСВ -Благоевград Решение № БД-09-ЕО/2019 за преценяване необходимостта от извършване на ЕО относно инсталацията за производство на пелети, като не са констатирани нарушения. За резултатите от проверката е уведомен подателя на сигнала.
6 26.01.2021 Сигнал за незаконни сметища в община Петрич /землища на с. Кавракирово, с. Михнево, с. Първомай/ зелен телефон на МОСВ РИОСВ - Благоевград Община Петрич Извършена е проверка на място с представител на община Петрич. Сигналът е основателен, установени са множество замърсявания с битови, строителни и биоразградими отпадъци. Дадено е предписание с определен срок за почистване на замърсяванията и насочване на отпадъците към РДНО Петрич за обезвреждане. Подателят на сигнала е уведомен. Ще се извърши последващ контрол, относно изпълнение на предписанието.