Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

„Пирин пеллет“ ЕООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Пирин пеллет“ ЕООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед №71/15.03.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 31.03.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на цех за производство на пелети, експлоатиран от „Пирин пеллет“ ЕООД, находящ се в гр. Разлог, местност „Габавица“, ул. „Годлевски път“.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извърши се проверка на две инсталации за производство на пелети (стандартни и промишлени пелети), площадка за съхранение на суровина за производство на пелети, складове и места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на пелети (стандартни и промишлени). Основно като суровина се ползва трупна дървесина. Дружеството работи на непрекъснат режим на работа. При проверката е съставен Констативен протокол №13-06/31.03.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници на емисии от производствени процеси.
Дружеството експлоатира две инсталации за производство на пелети, съоръжени със следните следните изпускащи устройства в атмосферния въздух:
- изпускащо устройство (К1) – комин след барабанна ротационна сушилня с директен контакт към инсталация за производство на стандартни пелети. Преди изпускането в атмосферния въздух емисиите преминават за пречистване през 2 бр. циклони;
- изпускащо устройство (К2) след чукова мелница за дребно смилане към инсталация за производство на стандартни пелети;
- изпускащо устройство (К3) – комин колона след барабанна ротационна сушилня с директен контакт към инсталация за производство на промишлени пелети. Преди изпускането в атмосферния въздух емисиите преминават през водна очистка през колона с размер 2.5 м Х 2.5 м и височина 12 м.
В момента на проверката инсталацията за производство на промишлени пелети не работи. Същата не е извършвала производствена дейност от една година.
Дружеството спазва изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., посл. изм. ДВ бр.61/2017 г.), относно провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Последните СПИ (от трите изпускащи устройства) са проведени през 2020 г. и са валидни за 2020 г . и 2021 г. Измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии по показатели прахообразни вещества и органични вещества, определени като общ въглерод, регламентирани в чл. 62 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).

3.1.2. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
На площадката са складирани кори и дървесен прах, които се използват за производство на промишлени пелети и като гориво през летния сезон в котела към инсталацията за производство на стандартни пелети. В момента не може да бъде определено количеството, тъй като около тях е складирана трупна дървесина. Не са констатирани неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух.

3.2. Фактор “Управление на отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-365-1/27.04.2017 г., издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), с който се разрешава извършване на дейности по третиране на отпадъци с кодове R1, R12 и R13. Към момента не е настъпила промяна на инсталациите и съоръженията, включени в регистрационния документ. На обекта са обособени места за разделно събиране на отпадъците, подлежащи на последващо третиране. Същите са обозначени със съответните надписи – код и наименование на отпадъка. При приемането на отпадъци за оползотворяване се извършва измерване с кантар, след което същите се насочват към зоните за съхранение – на открито, върху бетонирана площадка и в закрит бокс.

Отчетността се води в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), като са въвеждани данни в отчетни книги по Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №4. В срок са представени и годишните отчети за календарната 2021 г. чрез НИСО. Видно от същите не е надвишено количеството на отпадъците приемани за последващо третиране, съгласно заложеното в регистрационния документ. Дружеството приема за третиране отпадъци, предмет на трансграничен превоз на отпадъци, по Регламент 1013/2006, като се оформят изискуемите документи (Анекс VІІ).

За образуваните отпадъци от производствената дейност е проведена процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.), като към момента не е извършвано предаване за последващо третиране.
Със Заповед на управителя е определено отговорно лице за управление на опасните отпадъци.
Дружеството притежава регистрационен документ за транспортиране на отпадъци №01-РД-362-3/01.03.2017 г., но към момента не е извършвано транспортиране на отпадъци, видно от направените вписвания в НИСО.

Като лице, пускащо на пазара опаковки, дружеството се явява задължено лице по ЗУО. Задължението се изпълнява чрез колективна система. Представено е удостоверение за членство в организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. По време на проверката са представени месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковани материали/стоки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираното несъответствие по ЗУО на дружеството е поставено едно предписание, със срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.