Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„ЕКИТА“ ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект "ЕКИТА“ ЕООД - гр. Петрич

 

На основание Заповед № 323/27.10.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.10.2021 г. е извършена проверка на място на Предприятие за производство на електродвигатели, генератори и трансформатори, находящо се в гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, експлоатирано от „ЕКИТА“ ЕООД, гр. Петрич.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и участъци, находящи се на производствената площадка на дружеството:
- участък за металообработка, в който се извършват дейности по струговане, фрезоване, шлайфане и пресоване;
- участък за монтаж, в който се извършва бубиниране и монтаж на готовите изделия;
- складови помещения.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на DC мотори за хидравлични системи и комутационни устройства за стартери за леки автомобили, товарни автомобили, трактори, строителни машини и други приложения и плъзгащи лагери за алтернатори за работа с всички видове двигатели с вътрешно горене, които се използват в търговски превозни средства, леки автомобили, трактори и други. блиндирани врати. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №62-24/28.10.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Контрол по организирани източници от горивни процеси
За отопление на производствените помещения се ползва котел, предназначен да изгаря твърдо гориво (дърва). При проверката не се представя техническа документация на котела, от която да е видна отоплителната мощност на котела.
3.1.2. Контрол относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).
В участъка за монтаж е разположена машина за нанасяне на лаково покритие върху ротори. Машината е съоръжена с вентилация. За нанасяне на покрития се ползват смеси, които съгласно представените ИЛБ съдържат органични разтворители. Тази дейност попада в Приложение №1 към Наредба №7/2003 г., т. 2.3 – нанасяне на покрития върху метални повърхности. До момента дружеството не е извършило регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание Закона за защита на вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.

3.2.1. Контрол по изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (СLP). Дружеството не извършва внос/износ на опасни химични вещества и смеси /ОХВС/, като изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. За извършване на дейността си дружеството използва и съхранява вещества и смеси, класифицирани в определени категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (СLP) (запалими). Създадено е досие по чл. 36 от REACH, което трябва да се допълни с информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са актуални и отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830. Доставчиците/дистрибуторите на ОХВС са от ЕС.

3.2.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
В участък за металообработка, на обособено място се съхраняват върху палета, по един варел охладителна течност и масло. Лаковете се съхраняват върху стелажи на обособено място в складово помещение. ОХВС се съхраняват съгласно изискванията на ИЛБ. Всички ОХВС са в оригинални опаковки, плътно затворени, няма разливи. Складът е осветен, вентилиран, няма връзка с канализацията. При проверката се представят документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата и оценката за безопасно съхранение на ОХВС, която е във формат съгласно Заповед №РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите, която трябва да се актуализира съгласно формата, заложен със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
3.2.3. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ)
Проверката е за наличие на вещества, попадащи в обхвата на Директива 2011/65/ЕС ROHS 2 за ограничена в използването на някои вещества в ЕЕО на основание чл. 27, ал. 1 и в изпълнение на чл. 25, т. 14 и 15 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.). При проверката се представят сертификати на изходните материали и СЕ декларация за съответствие. Не се установи нарушение.

3.3. Фактор” Отпадъци”

Генерираните от производствената дейност на обекта опасни и неопасни отпадъци са класифицирани по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците /Наредба №2/ (ДВ, бр. 66/2014 г., с изм. и доп.). Отпадъците се съхраняват на определените за целта места, но не са обозначени със съответните кодове и наименование по Наредба №2.
Отчетността за отпадъците се води чрез НИСО. Годишните отчети за отпадъците са чрез НИСО. От 2019 г. до момента на проверката не са предавани отпадъци.
Не се констатира задължение по чл. 59, ал. 1 от ЗУО - готовата продукция се реализира в Европейския съюз и в трети страни.

3.4. Направление ”КПКЗ, ЕО и ДА”

3.4.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр.43/20018 г., изм. и доп.), т. 4 – Извършване на дейности по производство, употреба, съкращение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химически вещества и смеси, класифицирани по Регламент (ЕО) №1272/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №1907/2006 (ОВ, 2353/1 от 31.12.2008 г.).
3.4.2. За определяне на превантивни мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторите , извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Дадени са предписания по ЗЧАВ, ЗЗВВХВС, ЗУО и ЗОПОЕЩ със съответни срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.