Съдържание

Посетители

В момента има 455  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Опус 44 “ ООД - с. Марикостиново

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект „Опус 44 “ ООД - с. Марикостиново

 

На основание Заповед №310/11.10.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.10.2021 г. се извърши проверка на място на обект: „Цех за производство на мебели“, находящ се в с. Марикостиново, общ. Петрич, експлоатиран от “Опус 44“ ООД, с. Марикостиново.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за разкрояване на фурнир и нанасяне на покрития;
- цех за сглобяване и шлайфане на детайли и залепване на фурнир;
- цех за разкрояване и профилиране на детайли;
- склад за суровини;
- складове и места за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на врати за кухненски мебели и интериорни врати. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №53-06/27.10.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове и технологични нужди дружеството експлоатира 5 бр. котли, които са с топлинна мощност под 500 кW, които не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (дървесни отпадъци от производствената дейност).
3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност
На обекта се нанасят покрития върху дървени повърхности, която дейност попада за контрол съгласно Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната сруда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Нанасянето на покритията се извършва в камера, която е монтирана през 2018 г. От м. август 2021 г. нанасянето на покрития се извършва посредством робот. Камерата е съоръжена с изпускащо устройство и с пречиствателно съоръжение – хартиени филтри. През 2020 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от камерата за нанасяве на покрития. Резултатите от измерванията показват спазване на нормата за допустими емисии, по показател органични вещества, определени като общ органичен въглерод, регламентиран в чл. 15 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). СПИ са валидни за 2020 г. и 2021 г.
Извършена е регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ. В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за консумацията на разтворители през 2020 г. в законоустановеният срок.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).
Дървообработващите машини за вторична обработка на дървесината от цехове разкрояване на фурнир и сглобяване и шлайфане на детайли са обхванати от аспирационна система, отвеждаща дървесния прах в локални аспирационни системи с ръкавни филтри.
Дървесният прах от цех за разкрояване и профилиране на детайли се отвежда посредством транспортна система в бункер, съоръжен с два броя циклони. Площадката под бункера се поддържа чиста.

3.2. Фактор “Отпадъци”
Дружеството има проведена процедура за класификация на отпадъците, които се образуват от дейността му. Отпадъците се събират разделно, на обозначени за целта места.
На територията на проверявания обект се извършва оползотворяване на дървесни отпадъци, образувани от производствената дейност, чрез ползване на същите за получаване на топлинна енергия. Дейността се извършва при наличието на регистрационен документ, изискван съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Отчетността на отпадъците от началото на 2021 г. се води чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО). Установени са неточности, относно вписване на отпадък с код 15 02 02*.
Наличната заповед на управителя на дружеството за определяна на отговорно лица за опасните отпадъци не е актуална.
Част от материалите влагани в производството се въвеждат опаковани на територията на страната от други страни. Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството се явява задължено лице по ЗУО. Задължението се изпълнява чрез колективна система. Представено е удостоверение за членство в организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. По време на проверката не са представени месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковани материали/стоки.

3.3. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.

3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Дружеството не извършва директен внос/износ на опасните химични вещества и смеси (ОХВС). Опасните химични вещества и смеси се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно на Регламент (EC) 2015/830, но някой от тях са на английски език.
Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгл. Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което е необходимо да бъде допълнено с информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ. Дружеството използва вещества в смеси и смеси, попадащи в Приложение ХVІІ на Регламента. Спазват се условията за ограничение.
3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособен склад, който отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Към момента на проверката не се наблюдават разливи. Съхраняват се малки количества ОХВС.
При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, която е необходимо да се актуализира, съгл. Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на ОСВ. Представя се документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
3.3.3. Във връзка с това, че предприятието употребява и съхранява химични вещества от Приложение №3 от ЗООС и съгласно чл. 103 , ал. 1 на ЗООС, е необходимо да се извърши класификация на предприятието в съответствие с критериите на Приложение №3 и да се документира извършената класификация. Докладът от извършена класификация е необходимо да бъде във формат на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии (ДВ, бр. 5/2016 г. с посл. изм. и доп.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия по ЗУО и ЗЗВВХВС са поставени седем предписания, със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.