Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„ПАПИ МЕТАЛ“ ЕООД – с. Дъбница, общ. Гърмен

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект „ПАПИ МЕТАЛ“ ЕООД – с. Дъбница, общ. Гърменк

 

На основание Заповед № 285/17.09.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 05.10.2021 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „ПАПИ МЕТАЛ“ ЕООД и находящ се в с. Дъбница, общ. Гърмен.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и е с цел установяване степента на спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката е събиране и третиране на отпадъци. Обектът включва:

  • участък за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;
  • участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
  • участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
  • участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
  • съоръжение за третиране на води, включително на дъждовна.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол на обекта е съставен Констативен протокол № 27-14/05.10.2021 г., като в същия са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-256-1/26.05.2015 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). Разрешителното е издадено за обект разположен в с. Дъбница, общ. Гърмен и включва дейности обозначени съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11).

Дейности с ОЧЦМ:
На площадката се разполага с 24-часово видеонаблюдение, което не позволява съхраняване на записите в рамките на една година. Съгласно изискването на ЗУО, при приема на ОЧЦМ са оформяни декларации и сертификати за произход. Количествата на постъпващите отпадъци се определят с калибрирани везни.
Дейности с ИУМПС:
При отчитане изпълнението на изискванията поставени с Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7/2013 г., изм. и доп.) се констатира:

  • дружеството разполага със собствена калибрирана везна за определяне на теглото на постъпващите ИУМПС;
  • за всяко прието ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектоването му;
  • основата на площадката е с непропусклива повърхност и с изградена система за улавяне на води, включително площадкови води;
  • осигурени са съдове за съхранение на генерираните отпадъци.

Дейности с НУБА:
Площадката е обозначена с табелите, съдържащи информацията изисквана по Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2/2013 г., изм. и доп.). Негодни акумулатори са съхранявани с електролита, под навес и в пластмасови палети, които са оборотни.
Дейности с ИУЕЕО:
ИУЕЕО се съхранява под навес върху непропусклива основа. Разполага се с калибрирана везна за измерване на приеманото и предавано количеството ИУЕЕО.

Отчетността за отпадъците се води съгласно Национална информационна система за отпадъци /НИСО/. Не са установени пропуски при воденето. В срок е изготвен годишният отчет за отпадъците за календарната 2020 г. Представени са писмени договори с лицата на които отпадъците се предават за последващо третиране.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

„ПАПИ МЕТАЛ“ ЕООД“ притежава разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-256-1/26.05.2015 г. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г., изм. и доп.). Като лице притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО, дружеството е изготвило собствена оценка, за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатирано несъответствие с изискванията на ЗУО, относно наличното видеонаблюдение на обекта е дадено предписание и е поставен срок за изпълнението му.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.