Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Матанд“ ЕООД - гр. Перник

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обект „Млекопреработвателно предприятие“, находящ се в с. Елешница, общ. Разлог,

експлоатиран от „Матанд“ ЕООД - гр. Перник

 

На основание Заповед №307/08.10.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.10.2021 г. е извършена проверка на място на млекопреработвателно предприятие, находящо се в с. Елешница, общ. Разлог, експлоатирано от “Матанд“ ЕООД, гр. Перник.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
- производствени цехове;
- парокотелна централа;
- инсталация за производство на пелети;
- стационарно хладилно и климатично оборудване;
- ведомствена автомивка;
- приемно отделение за сурово мляко;
- пречиствателно съоръжение за производствени отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на мляко и млечни продукти. Работният режим на обекта е едносменен, шест дневна работна седмица. По време на извършване на проверката е съставен Констативен протокол №73-11/21.10.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

На обекта се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води, които се заустват в канализационната мрежа на населеното място. Отвеждането на отпадъчните води се осъществява въз основа на сключен по реда на Наредба №7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места Договор с оператора „В и К“ ЕООД гр. Благоевград. Формираните от дейността на обекта отпадъчни води се заустват в река Златарица като част от смесен поток (битови, промишлени и дъждовни) отпадъчни води от населеното място на изход от Канализационен колектор № 2 (Пункт № 2- RW43110167_2 съгласно издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води за експлоатация на Канализационна система на с. Елешница № 43110167/14.02.2017 г.). С Договора на дружеството са вменени задължения за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води два пъти годишно. В РИОСВ – Благоевград са представени Протоколи от изпитване от извършения мониторинг за първо полугодие на 2021 г., като резултатите показват спазване на максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, определени съгласно Приложение № 2 от цитирания договор. С договора са определени две точки на пробовземане на отпадъчни води, след изградени съобразно технологичния процес локални пречиствателни съоръжения. При проверката е установено, че на обекта функционира само пречиствателно съоръжение към ведомствената автомивка (мазниноуловител). За производствените отпадъчни води, формирани от изплакване на технологичното оборудване и от измиване на производствените помещения към „Цех за преработка на мляко“ на обекта е изградено и въведено в редовна експлоатация пречиствателно съоръжение за механично и биологично пречистване, като същото не се експлоатира. Установено е заустване и на отпадъчни води от външна площадкова канализация (приемно отделение за сурово мляко и дъждовни води), като точката на включване не е предмет на Договора. От акредитираната лаборатория на „ВиК“ ЕООД е извършено пробовземане на отпадъчни води в двете точки, определени в Договора. Едновременно е извършено и пробовземане на отпадъчни води на изход от Канализационен колектор № 2, преди заустване в р. Златарица. Резултатите от изпитване все още не са представени от оператора в РИОСВ – Благоевград.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

За технологични нужди и за отопление на обекта се експлоатира котел с топлинна мощност 1,128 MW, изгарящ твърдо гориво (дърва). В ПКЦ е наличен и котел с мощност 705 kW, който е резервен. Двата котела са със самостоятелни изпускащи устройства (комини).
Дружеството спазва периодичността за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.).
Последните СПИ са проведени през 2020 г. и са валидни за 2020 г. и 2021 г. Резултатите от тях показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) по контролираните показатели, регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005).
На територията на предприятието за млекопреработка е монтирана и инсталация за производство на пелети, която не работи поради технически причини. Същата е въведена в редовна експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, за което е представено Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено от главния архитект на община Разлог. Инсталацията за производство на пелети включва: барабанна сушилня с директен контакт, захранвана с със сушилен агент от котел, изгарящ сухи дървесни трици; чукова мелница, пелет преса и пакетираща машина.
Емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от инсталацията за производство на пелети подлежат на контрол чрез измервания, съгласно чл. 62 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). Същите се изпускат след процеса на сушене на дървесни частици, посредством 1 бр. изпускащото устройство след циклона към барабанната сушилня с директен контакт, което не е съоръжено с точка за вземане на проби и до момента измервания не са провеждани.
На обекта се експлоатира 1 бр. хладилна инсталация със съдържание на охлаждащ агент R22, подлежаща на контрол по Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой, както и стационарно хладилно и климатично оборудване (8 бр. системи) съдържащи флуорсъдържащ парников газ R 404А в количества от 4, 5 до 80 кг, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. При проверка на представените общо 9 бр. „Досиета на системите“ водени за всяка от гореописаните инсталации, се установи, че се спазва нормативно изискуемата честота за извършване на проверките за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Оборудването е етикетирано съгласно нормативните изисквания.
В законоустановения срок в РИОСВ- Благоевград е представен годишен отчет във формата на Приложение №9 към чл. 35 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Дадени са две предписания по Закона за чистотата на атмосферния въздух, като съответно са поставени и срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
С оглед разпоредбите на чл. 125 от Закона за водите и чл.10, ал. 1 от Наредба № 7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места следва „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград да актуализира сключения договор по реда на цитираната Наредба.
Във връзка с констатираното нарушение по реда на Закона за водите ще бъдат предприети съответните административно – наказателни действия.