Съдържание

Посетители

В момента има 335  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Нидекс” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Нидекс” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 

На основание Заповед №262/30.08.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.09.2021 г. е извършена проверка на място на обект: „Предприятие за производство на пластмасови изделия“, находящо се в с. Копривлен, ул. „Завода“ №25 (УПИ І 494 и 495, кв. 54), общ. Хаджидимово, експлоатирано от „Нидекс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Панорама София“ №11, вх. А, партер офис 2.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации, находящи се на производствената площадка на дружеството:
- цех „Меки профили“;
- цех „Твърди профили“;
- цех „Рециклиране“;
- цех „Инструментален“;
- места и складове за съхранение на образуваните отпадъци;
- площадка за съхранение на приетите за третиране отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на екструдирани твърди PVC профили (от рециклирана пластмаса), екструдирани меки PVC и TRE профили, шприцовани пластмасови изделия за строителството. По време на проверката е съставен Констативен протокол №53-24/21.09.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Управление на отпадъците“
На обекта се извършва събиране и третиране на отпадъци – дейности с кодове R3, R12 и R13. За тях дружеството притежава регистрационен документ, издаден от директора на РИОСВ-Благоевград, по реда на ЗУО. При проверката не е установена промяна на разрешените в документа методи и технологии за третиране на отпадъците.
Дружеството рециклира отпадъци, които се събират от територията на Република България и Република Гърция. Приемане на отпадъци от територията на Р България се извършва въз основа на писмени договори, а за въведените в страната отпадъци от Р Гърция се представят Анекс VІІ, ЧМР, фактури. Водят се отчетни книги по Приложение №1 и Приложение №4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверени от РИОСВ- Благоевград.
Дружеството е извършило класификация на генерираните от дейността си отпадъци в РИОСВ-Благоевград. Обособени са места за съхраняване на отпадъците, които са обозначени с код и наименование на отпадъка, като за опасните отпадъци помещенията са с ограничен достъп.
Представени са екземпляри на годишни отчети за 2020 г., изпратени в ИАОС в законовия срок, видно от известие за доставка.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване. Представят се месечни отчети за пуснатите на пазара опаковани стоки за периодите юли - декември 2020 г. и януари - август 2021 г.
Дружеството притежава регистрационен документ за транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци, издаден от РИОСВ-София.

3.2. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр.43/20018 г., изм. и доп.), т. 2 - За дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т.ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно ЗУО.
За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.