Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„МАО- 2“ ООД - с. Краище, общ. Белица

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „МАО- 2“ ООД - с. Краище, общ. Белица, Обект: „Цех за производство на корозионно и топлoустойчив лак за печки и разфасовка на химични вещества и смеси“, находящ се в с. Краище, ул. „Двадесета“ №13, общ. Белица.“

 

На основание Заповед №212/28.07.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.08.2021 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на корозионно и топло устойчив лак за печки и разфасовка на химични вещества и смеси“, находящ се в с. Краище, ул. „Двадесета“ №13, общ. Белица.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството - производство на сребърен и златен лак за печки, разфасовка на химични вещества и смеси (спирт за горене и разредител АМВ). Дружеството работи на едносменен режим на работа, производството на лак за печки се извършва при наличие на поръчки. Производствената дейност се извършва на една площадка.
Извършена е проверка на:
- производствена сграда;
- склад за съхранение на химикали;
- склад за готова продукция;
Към момента на проверката не се извършва производствена дейност (не се формулират сребърен и златен лак и не се разфасоват смеси).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 16-08/26.08.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп. ) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Употребява в своята дейност ОХВС, които получава чрез дистрибутори от България. Формулира смеси „сребърен лак“ и „златен лак“, чиито съставки получава от официален дистрибутор. При проверката са налични ИЛБ на изходните суровини, представени от дистрибуторите. Дружеството е изготвило ИЛБ за продуктите, които пуска на пазара и преопакова. Налично е досие по чл. 36 от REACH, включващо информация за доставчици, употребявани вещества и смеси и информацията по Приложение 2 от Указания към Заповед № РД 268/11.05.2018г. за МОСВ.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Извърши се проверка на складовото помещение за съхранение на суровините и складовото помещение за съхранение на готовата продукция. Към момента на проверката не се извършва дейност по формулиране и преопаковане на смеси. Съхранението на ОХВС е в помещение с осигурена вентилация и осветление. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки, не се наблюдават разливи. Съхраняват се вещества/смеси със съвместими категории на опасност. Налична е документация по чл. 4, т. 7- 12 от Наредбата. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС във формата на Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на ОСВ, която трябва да се актуализира във формат заложен към Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на ОСВ .

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Производството на сребърен и златен лак за печки попада за контрол, съгласно т. 6 (производство на смеси за покрития) на Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Съгласно представената декларация в РИОСВ-Благоевград за календарната 2020 г., не превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, определена в т. 17, табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г. за дейността (100 т/год.), и не е необходимо изготвяне на План за управление на разтворителите.
В производственото помещение е изградена локална аспирация за отвеждане емисиите на ЛОС.
3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20/2007 г. с изм. и доп.)
Произведените количества през 2020 г. сребърен и златен лак за печки са реализирани на вътрешният пазар. Продуктът попада в категория „А“ (Бои и лакове), подкатегория „и“ – еднокомпонентни продукти за покрития на основата на органични разтворители от Приложение №2, към чл. 2 от Наредбата. Етикетите отговарят на изискванията, съгл. Приложение №5 към чл. 5 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено предписание по Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) с поставен срок за изпълнението му.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.