Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„БУМАР” АД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Цех за обработка на скални материали” землище на с. Илинденци, община Струмяни, стопанисван от “БУМАР” АД - гр. Сандански

 

В изпълнение на Заповед № 223/03.08.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.08.2021 г. е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда- „Почви“ и „Атмосферен въздух“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:
-замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
-инсталация за производство на микропродукти /мраморно брашно/ и мозайки;
-производствена площадка=

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

Производството е свързано изцяло с обработка на скално облицовъчни материали, основно мрамор. Извършва се бичене на блокове, обрязване, полиране , смилане на отпадъчни парчета мрамор до крайни продукти-облицовъчни плочи, масиви, мраморно брашно и мозайки. В процес на изпълнение е проект за разширение и обновяване на съществуващи сгради и съоръжения. На депо извън производствената площадка / местност „Пушовец“/ на база сключен договор с оператора на депото се депонира единствено финната утайка от пречистването на производствените води така наречения шлам.

3.1 Компонент “Почви”
Производствената площадка е разположена на площ от 30 дка., няма промяна спрямо предходна проверка през 2020 г.
От извършена проверка на основната производствена площадка, прилежащите на нея земеделски земи и земите край отвеждащия открит канал за отпадъчни производствени води, няма констатации за нарушени или замърсени почви .

3.2 Компонент „Атмосферен въздух“

Организирани източници на емисии в атмосферния въздух
Дружеството експлоатира инсталация за производство на микропродукти /мраморно брашно/ от отпадъчни парчета мрамор, която е източник на емисии в атмосферния въздух. Инсталацията е съоръжена с един брой изпускащо устройство /въздуховод/, за изпускане на емисиите в атмосферния въздух., като преди това, същите преминават за пречистване през циклон и ръкавен филтър. Дружеството спазва изискванията на чл.31, ал.1 т.а от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, от обекти с неподвижни източници на емисии / ДВ бр. 31 от 1999 г. с изм. и доп./.

Последните собствени периодични измервания СПИ на емисиите на вредни вещества изпускани от инсталацията, са проведени през 2021 г., като същите, са валидни и за 2022 г. Резултатите са внесени с доклад в РИОСВ-Благовград и показват спазване на нормата за допустими емисии НДЕ по контролирания показател „прахообразни вещества“ , регламентирана в чл.11 от Наредба № 1/2005 г. /ДВ бр.64 от 2005 г./.

Неорганизирани източници на емисии в атмосферния въздух
Машините за обработка на скални материали са разположени в закрити помещения.
При необходимост /в сухо и топло време/ се извършва оросяване на откритите площи на производствената площадка, с цел, ограничаване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ и „Атмосферен въздух“.