Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

ЕТ „Анжела Лазова - Висота” - с. Зелен дол, общ. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Анжела Лазова - Висота” - с. Зелен дол, общ. Благоевград

 

На основание заповед №175/30.06.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.07.2021 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на корпусна мебел и мебели за баня“, находяща се в с. Зелен дол, общ. Благоевград, експлоатирана от ЕТ „Анжела Лазова - Висота”.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех №1 „Мебели“;
- цех №2 „Мебели за баня“;
- камери за нанасяне на покрития;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на корпусна мебел и мебели за баня от MDF и PVC. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №33-06/08.07.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производствените цехове дружеството експлоатира 4 бр. котли, които са с топлинна мощност под 500 кW, и не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите са предназначени да изгарят дизелово гориво.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
На обекта се извършват дейности по нанасяне на покрития върху дървени и пластмасови повърхности, попадащи за контрол съгласно Приложение №1 (т. 2.4 и т. 2.3) от Наредба №7/2003 г. (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Нанасянето на покритията се извършва в две камери, съоръжени с пречиствателни съоръжения - водни завеси и таванни текстилни филтри. Двете камери за нанасяне на покрития нямат изход в атмосферния въздух. За дейността „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“ е извършена регистрация на инсталацията, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ. Дейността по нанасяне на покрития върху пластмасови повърхности се извършва от скоро, за което дружеството е необходимо да извърши регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ, като се подаде в РИОСВ – Благоевград заявление по образец за вписване на промяна в обстоятелствата, с приложени към него документи.
Съгласно представената в РИОСВ-Благоевград декларация за изразходваните през 2020 г. разтворители, не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители от 15 тона/година за дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“, съгл. таблица 1 (т.10) към Приложение №2 от Наредба №7/2003 г.
3.1.3. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).
Машините за дървообработка в цех „Мебели“ са обхванати от аспирационна система за улавяне на дървесния прах, който посредством ръкавни филтри постъпва в контейнери.
В цех „Мебели за баня“ машините също са обхванати от аспирационна система, като уловените PVC стърготини, посредством ръкавни филтри се събират в 4 бр. контейнери с вместимост по 6 м3/всеки. Контейнерите са разположени на закрито.
Не са констатирани замърсявания на производствената площадка с трици и дървесен прах.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.

3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Опасните химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от производители и дистрибутори от България. На обекта се използват и съхраняват ОХВС, които са категоризирани в категория на опасност „запалими“.
Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което съдържа и информацията, съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на ОСВ, табл. 2, 3 и 4 са попълнени.
Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгл. Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ на Регламент (EC) 2015/830.
Извършена е проверка по отношение на Приложение ХIV и Приложение XVII на Регламент REACH. Не е установено употреба на химични вещества и смеси от Приложение ХIV. Веществата, включени в Приложение ХVII на REACH се използват при спазване на условията на ограничение.

3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособен склад, отговарящ на изискванията на чл. 6 от Наредбата - с ограничен достъп, вентилиран, без връзка с канализацията, има наличен адсорбент. Съхраняват се съвместими категории на опасност. Складът е означен с указателна табела, съгл. чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата.
При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, във формата, съгл. Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на ОСВ. Представя се документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
В изпълнение на изискването на чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е извършена класификация на предприятието. При проверката е представен доклад от извършената класификация, със заключение, че предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Докладът е документиран по образец на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ бр.5/2016 г., с изм. и доп.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са поставени предписания на дружеството.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.