Съдържание

Посетители

В момента има 238  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Химтех - 2003“ ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №124/18.05.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.06.2021 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Химтех - 2003“ ООД , находяща се в гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството - производство и търговия с антифриз, течност за чистачки и каучукови изделия. Производствена дейност се извършва при наличие на поръчки.
Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- производствено помещение;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- места за съхранение на генерираните отпадъци.
Към момента на проверката не се извършва производствена дейност.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 15-08/30.06.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основна дейност на дружеството е производство и търговия с антифриз, зимна течност за чистачки и каучукови плочи. Обектът работи при наличие на поръчки.

3.1. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси, формулатор на смеси и производител на изделие.
Налично е досие, което отговаря на изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и чл. 49 от Регламент №1272/2008 CLP и съдържа информация, съгласно Приложение 2 на Заповед № РД 268/11.05.2018г. на министъра на ОСВ, което трябвада се актуализира поради промяна в използваните и съхранявани ОХВС.
Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Доставките на ОХВС се извършват от доставчици от ЕС.
Представените ИЛБ на употребяваните ОХВС отговарят на изискванията на Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830.
Като формулатор, дружеството е изготвило ИЛБ за продуктите, които пуска на пазара. Същите са в съответствие с изискванията на чл. 31 от REACH.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/589 за изменение на Приложение XVII към Регламент REACH, при формулирането на течност за чистачки, дружеството изцяло е заменило метанола с етанол. Представя се и протокол от извършен анализ за съдържание на метанол. Няма нарушения.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Дружеството изпълнява изискванията на чл. 6 от Наредбата. ОХВС се съхраняват в оригинални, плътно затворени опаковки в специално обособен склад с осигурена вентилация и ограничен достъп. Не се наблюдават разливи.
Има актуална документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС във формата на Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на министъра на ОСВ, която трябва да се актуализира поради промяна в съхраняваните ОХВС и да е във формат заложен към Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на ОСВ .

3.2. Направление „Управление на отпадъците“
Дружеството притежава разрешение № 01-ДО-294-0 от 22.05.2018 г., издадено от РИОСВ-Благоевград, за дейности по третиране на отпадък с код 160508* - отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества. Транспортирането до площадката на горецитирания отпадък се извършва със собствен транспорт на дружеството, за което същото притежава регистрационен документ № 01-РД-477-0/12.03.2018 г., издаден от РИОСВ-Благоевград.
При проверката се констатира, че за отпадъците на обекта са обособени места и съдове за разделното им събиране, обозначени с кода и наименованието на съответния отпадък.
Представените отчетни книги се водят редовно, съгласно нормативните изисквания. Дружеството е извършило регистрация в НИСО.
Представят се екземпляри на годишни отчети за 2020 г., изпратени в ИАОС в законовия срок, видно от ИД.
Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 59, ал. 1 от ЗУО чрез членство в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.)

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.