Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Завод за телефонна апаратура“ АД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Завод за телефонна апаратура“ АД - гр. Банско

 

На основание Заповед № 122/17.05.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 15.06.2021 г. беше извършена проверка на място на обект “Завод за телефонна апаратура”, находящ се в гр. Банско, ул. “Цар Симеон” № 82, експлоатиран от “ЗТА” АД, гр.Банско.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и помещения:
- цех „Металопресов“;
- цех „Покрития“, включващ три участъка (нанасяне на галванични покрития, прахово боядисване и мокро боядисване);
- цех „Електронен“;
- хладилни и климатични инсталации;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси – 3 броя.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на телекомуникационни съоръжения и електроника. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 39-20/15.06.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси – няма.
Дружеството получава топлинна енергия от Отоплителна централа, гр. Банско.
3.1.2. Източници на емисии от производствени дейности
- Галваничен участък към цех „Покрития“, включващ автоматична линия за кисело и алкално поцинковане и 2 бр. ръчни линии за поцинковане и пасивация на алуминий, обхванати от бордова аспирация. Отпадъчните газови потоци преди изпускането им в атмосферния въздух, постъпват за пречистване в скрубер с водна очистка.
Инсталациите за отлагане на метални покрития подлежат на контрол чрез измервания, съгласно изискванията на Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005 г.). Спазват се честотата за провеждане на СПИ изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999г. (ДВ, бр.96/1999 г. с изм. и доп.).
- Участъци за нанасяне на прахови и мокри покрития към цех „Покрития“
Праховите покрития се нанасят, посредством пистолети в 3 бр. камери, съоръжени със самопочистващи се хартиени филтри. Камерите са без изход към атмосферния въздух. Прахово боядисаните детайли се изсушават в 4 броя сушилни.
В участъка за нанасяне на мокри покрития върху метал се експлоатират 2 броя кабини с водни завеси за улавяне на емисиите от летливи органични разтворители (ЛОС) и 1 брой камера, оборудвана с таванни и подови филтри.
Инсталацията за нанасяне на покрития върху метални повърхности е регистрирана, съгласно изискванията на чл. 30л от ЗЧАВ.
Последните СПИ на емисиите от ЛОС, изпускани от участъка за нанасяне на мокри покрития върху метални повърхности са извършени през 2019 г. Резултатите от тях са валидни за 2019 г. и 2020 г. и показват спазване на НДЕ по контролирания показател „органични вещества“, определени като общ въглерод.
В законоустановения срок е представена декларация за консумацията на органични разтворители през календарната 2020 г., според която не се превишава праговата стойност за консумацията на разтворителите (ПСКР) за извършваната дейност, регламентирана в Таблица 1 към Приложение № 2 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
3.1.3. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (накр. Наредбата, ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.)
На обекта се експлоатират общо 3 бр. стационарни (хладилни и климатични) системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (R 407A и R 410A), всяка със заряд под 50 t CO2 eqv .
От представени при проверката 3 бр. "Досиета на системите" е видно, че се спазва честотата за извършване на проверките за течове, съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. Лицето, извършващо проверките за течове притежава валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Оборудването е етикетирано, съгласно изискванията на чл. 40 от наредбата.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет за 2020 г. по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от наредбата.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси. Употребяваните опасни химични вещества и смеси са класифицирани в различни категории на опасност като запалими, корозивни и сгъстени газове, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Дружеството не извършва директен внос или износ на ОХВС, поради което няма задължения за регистриране и нотифицирането им в ECHA. Доставчици на ОХВС са от България.
На обекта се поддържа досие по чл. 36 от REACH, съдържащо актуални информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830.
Представено е Приложение №2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на ОСВ. Дружеството използва вещества в смеси, попадащи в Приложение ХVІІ на Регламента.
Спазват се условията за ограничение. Дружеството не използва вещества, включени в приложение ХІV. Не е установино нарушение.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Извършена е проверка на местата за съхранение на ОХВС. Складовете са с осигурен транспортен достъп, вентилирани, осветени и отделени от битови и производствени помещения. Налични са пожарогасителни средства и подходящи адсорбенти. Достъпът до складовите помещения е ограничен за външни лица. Складовите помещения отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата.
Със Заповед са упълномощени лица, отговорни за съхранението на ОХВС и имащи право на достъп до съответните складове. Разработени са инструкции по чл. 4, т. 8-11, както и инструкции за безопасно съхранение на категориите на опасни химични вещества и смеси. Изпълняват се задълженията за осъществяване на собствен контрол.
Към момента на проверката се представя оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която следва да се актуализира във формата заложен със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на ОСВ.
3.2.3 Във връзка с това, че предприятието употребява и съхранява химични вещества от Приложение №3 от ЗООС и съгласно чл. 103, ал. 1 на ЗООС е необходимо да се извърши класификация на предприятието в съответствие с критериите на Приложение №3, която да се документира. Докладът от извършена класификация, следва да бъде изготвен във формат на Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии (ДВ, бр. 5/2016 г., с изм. и доп.).
3.3.3. Контрол по изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ)
При направената проверка по отношение на опасни вещества, за които са въведени забрани и ограничаване, съгласно цитирания Регламент не е установено наличие и употреба на УОЗ вещества на обекта.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.3.1 Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 - за дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси, класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на ЕП и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковане на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) 1907/2006;
3.3.2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията по ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи и в случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.