Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

ЕТ „Димитър Христов – Нети” – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Димитър Христов – Нети” – гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №120/12.05.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.05.2021 г. е извършена проверка на място на производствената площадка на ЕТ „Димитър Христов – Нети“, гр. Гоце Делчев, УПИ VІІ, кв. 197.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, имащи отношение към дейността на обекта.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност извършвана на площадката е събиране и третиране, рециклиране на неопасни отпадъци, като обектът включва:
● цех „Рециклиране“;
● площадка за съхранение на пластмасови и хартиени отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Съставен е Констативен протокол №33-25/21.05.2021 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-196-8/02.11.2018г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.). На обекта се извършва събиране, транспортиране и третиране на отпадъци – дейности с кодове R3, R12 и R13. Дружеството рециклира отпадъци, които се събират от територията на Република България и Република Германия. Приемане на отпадъци от територията на Р. България се извършва въз основа на писмени договори, а за въведените в страната отпадъци от Р. Германия се представят Анекс VІІ и ЧМР. Отпадъците се съхраняват в биг-бегове и на бали, като местата са обозначени с код и наименование.
Водят се отчетни книги по Приложение №4 (1 бр.), и по Приложение №2 (3 бр.) от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверени от РИОСВ- Благоевград. Представят се екземпляри на годишни отчети за календарната 2020 г. Извършена е справка на 20.05.2021 г. в Националната информационна система „Отпадъци“ към ИАОС, от която е установено, че ЕТ „Димитър Христов – Нети“ е регистриран потребител и са налични вписвания на данни за количествата получени и оползотворени отпадъци.
Предписание №1, дадено с КП №1-25/07.01.2020 г. за поставяне на ограда е изпълнено. Обектът е ограден с ограда тип мрежа.
Дружеството е задължено лице по чл. 59 от ЗУО и участва в колективна система, за което се представя Удостоверение №422/01.01.2020 г. от „Екобулпак България“ АД.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Във връзка с притежаваното разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, едноличният търговец извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо разрешително издадено по реда на ЗУО, дружеството има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (обн. ДВ. Бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

3.3 Фактор „Шум”
Дружеството извършва дейности по събиране и третиране, рециклиране на неопасни отпадъци – полипропилен. Обектът е включен за контролни измервания на шум в околната среда, съгласно утвърденият годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград за 2021г. При проверката са извършени измервания на еквивалентните нива на шум в околната среда по измервателен контур и в места на въздействие (3бр. ИТ). Резултатите от измерванията се съдържат в Протокол № 350 /21.05.2021 г./ на РЛ-Благоевград към ИАОС-София. Източниците на шум в околната среда са: мелница, линия за рециклиране и транспортен вентилатор.

4.Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.