Съдържание

Посетители

В момента има 534  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Наталия- ММ” ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Наталия- ММ” ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №121/17.05.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.06.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Предприятие за производство на пластмасови играчки за шоколадови яйца“, находящо се в гр. Гоце Делчев, ул. „Стоян Петрелийски“ №2, експлоатирано от „Наталия- ММ“ ООД.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- цех „Шприцоване“;
- цех „Щамповане, имбарилотиране и тампографиране”;
- места и складове за съхранение на отпадъци;
- котелно помещение с 2 бр. котли;
- стационарно хладилно оборудване.

3. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №33-20/03.06.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на „Наталия -ММ“ ООД е производство на барелоти за шоколадови яйца и тампографиране (флексопечат) на готови детайли за играчки за шоколадови яйца.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1.Организирани емисии от горивни процеси
За отопление се експлоатират два броя котли, всеки с топлинна мощност под 0,5 MW, неподлежащи на контрол чрез измервания. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства и са предназначени да изгарят гориво метан, който се доставя на батерии.
3.1.2. Емисии от производствени дейности
Върху играчките за шоколадови яйца се извършва тампографиране, дейност попадаща в Приложение №1 (т. 8.1 флексопечат) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).
Към всяка от машините за тампографиране е осигурена локална аспирация за отвеждане на емисиите на летливи органични съединения. Инсталацията за флексопечат е регистрирана в публичния електронен регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.
Съгласно представената в РИОСВ – Благоевград декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2020 г., не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители отределена за дейността в Приложение № 2 от Наредба №7/2003 г.
3.1.3. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г., с изм. и доп.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
За охлаждане на екструдерите за шприцване на барелотите за шоколадови яйца се ползват две охлаждащи системи, заредени с флуорсъдържащ парников газ R407C, подлежащи на контрол чрез за проверки за течове с честота на всеки шест месеца. При проверката се представят водените досиета на системите, в които са отразени необходимият брой проверки за течове, съгласна изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. Проверките се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ).
В законоустановения срок в РИОСВ- Благоевград е представен годишен отчет за календарната 2020 г.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Генерираните от производствената дейност на обекта отпадъци са класифицирани по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г. (ДВ, бр. 66/2014 г., с изм. и доп.). Отпадъците се съхраняват на определените за целта места, обозначени със съответните кодове. За съхранението на опасните отпадъци са обособени отделни складове с ограничен достъп и със Заповед е определено отговорно лице за управлението им.
До момента дружеството няма извършена регистрация в НИСО. Представят се 6 бр. отчетни книги по Приложение №1 на Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г., с изм. и доп.), които се водят, съгласно нормативните изисквания.
Представят се сключени писмени договори за предаване на отпадъци с „Феникс–Неврокоп“ ЕООД и „Балбок инженеринг“ АД, както и оформени приемно-предавателни протоколи и идентификационни документи за предадените опасни отпадъци през м. март 2021 г. на „Балбок инженеринг“ АД.
Годишен отчет за 2020 г. е изготвен и изпратен на хартиен носител в ИАОС – София в законовия срок.
Дружеството изпълнява задължението си по чл. 14, ал. 1 от ЗУО чрез „Бул Екопак“ АД. Представят се месечни справки за пуснатите на пазара опаковки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на направената проверка.