Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Метикс” ООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Метикс” ООД - гр. Петрич

 

На основание заповед №63/29.03.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.04.2021 г. се извърши проверка на място на „Предприятие за производство на електрически табла и комплектни трансформаторни постове“, находящо се в гр. Петрич, ул. „Свобода“ №49, експлоатирано от „Метикс” ООД, гр. Петрич.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството извършва производствена дейност на две площадки.
Площадка №1, гр. Петрич, ул. „Свобода“ №49 (УПИ XV, кв. 4)- производство на електрически табла. Дейността се извършва в едно хале със следните участъци:
- участък „Разкрой, огъване и щанцоване на метални изделия“;
- участък „Монтаж на ел. табла“;
- участък „Прахово боядисване на метални изделия“;
- котелно с котел за отопление;
- стационарно климатично оборудване;
Площадка №2, гр. Петрич, ул. „Свобода“ №48- производство на комплектни трансформаторни постове. Дейности, които се извършват на площадката:
- производствено хале, в което се правят бетонови отливки на трансформаторните постове;
- камера за нанасяне на покрития върху метални повърхности;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на електрически табла и комплектни трансформаторни постове. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №17-06/08.04.2021 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Площадка №1
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси. За отопление на халето се ползва котел на газово гориво, с топлинна мощност 310 кW, който не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
3.1.2. За нанасяне на прахови покрития върху метални изделия е монтирана технологична линия за прахово боядисване, която няма изпускащо устройство в атмосферния въздух. След кабината за нанасяне на прахови покрития е монтиран циклон, който утавя полимерния прах- същият постъпва в събирателен резервоар и се влага отново.
3.1.3. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
На площадка №1 за охлаждане се експлоатира стационарно климатично оборудване- 8 бр. климатични системи, съдържащи над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове (R410 А и R407 А), подлежащо на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимият брой проверки за течове. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството е представило в РИОСВ- Благоевград в срок (до 15.02.на текущата година), информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.
Площадка №2
3.2.1. Отоплението на халето е с керамични газови излъчватели.
3.2.2. Организирани емисии от производствена дейност
За нанасяне на покрития върху метални повърхности е монтирана камера за нанасяне на покрития, съоръжена с пречиствателно съоръжение за улавяне на емисиите от летливи органични съединения- касетъчни филтри, запълнени с влакнест материал. Емисиите след пречиствателното съоръжение се изпускат в атмосферния въздух посредством 2 бр. въздуховоди. Дейността по нанасяне на покрития върху метални повърхности, попада в Приложение №1 (т. 2.3) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Извършена е регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху метални повърхности, съгл. чл. 30л от ЗЧАВ.
Представена е в срок информация за консумацията на разтворители през 2020 г., съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г.
Дружеството спазва изискванията чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), относно провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Последните СПИ са проведени през 2019 г. и са валидни за 2019 и 2020 г. Няма нарушени норми за допустими емисии.
При проверката е установено, че бетоновите отливки на трансформаторните постове се измазват с мазилки- продукти попадащи в Приложение №1 към чл. 1, т. 1 Категория „Бои и лакове“ от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр. 20/2005 г., с изм. и доп.). Използваните продукти са етикетирани съгл. изискванията на Приложение №5 към чл. 5 от Наредбата. Дружеството има задължение ежегодно да представя информация в РИОСВ- Благоевград за количествата употребени продукти в срок до 31.03. на текущата година за предходната календарна година.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
Площадка №2

3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Опасните химични вещества и смеси (ОХВС) се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Представят се информационни листове за безопасност, които са съгласно Приложение ІІ на Регламент 2015/830.
Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки етикетирани и класифицирани, съгл. Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). За изливането на трансформаторните постове се ползва готов бетонов разтвор от производител в гр. Петрич. Създадено е досие, съгл. чл. 36 от REACH, което е необходимо да бъде допълнено с информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №268/11.05.2018 г. на МОСВ.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособен склад, означен с указателна табела, с ограничен достъп, отговарящ на изискванията на чл. 6 от Наредбата, с изключение на сместа, използвана за изолация на покривите на комплектните трансформаторни постове. Същата се съхранява в производственото хале. При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, която е необходимо да се актуализира, поради промяна на използваните ОХВС. Представя се документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
3.2.3. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ).
Извършената проверка за наличие на вещества, попадащи в обхвата на Директива 2011/65/ЕС, за ограничения в използването на някои вещества в електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), на основание чл. 27, ал. 1 от ЗЗВВХВС. При проверката се представя декларация за съответствие, че предлаганото ЕЕО не съдържа опасни вещества. Налична е СЕ маркировка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗЗВВХВС са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.