Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Дековис“ ООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Дековис“ ООД - гр. Благоевград

 

 

На основание Заповед №50/22.03.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 01.04.2021г. беше извършена проверка на място на обект „Месопреработвателно предприятие“, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ №45.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- стационарно, хладилно, климатично и термопомпено оборудване към цех транжиране и цех месопреработка;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на мляно месо, месни заготовки, месни продукти, малотрайни и трайни колбаси. Работният режим на обекта е едносменен - 8 часа дневно, петдневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол №08-08/01.04.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (накр. ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяваните ОХВС за дезинфекция и почистване на оборудването и помещенията са с категория на опасност – корозивни. Не се извършва внос/износ на ОХВС. Дезинфектантите и почистващите вещества/смеси се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ на употребяваните ОХВС са актуални и отговарят на Регламент (ЕС) 2015/830.
Създаденото досие по чл.36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) не съдържа информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в складово помещение, отговарящо на изискванията на чл.6 от Наредбата. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки, плътно затворени и не се наблюдават разливи.
Предоставени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която се нуждае от актуализация, поради промяна в използваните ОХВС.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта се експлоатира стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент флуорсъдържащи парникови газове, подлежащо на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014.
В цеха за транжиране на месо е инсталирано следното оборудване: климатична система и термопомпа, съдържащи R 407С и 3 бр. хладилни камери, съдържащи R 507А и R 407С. При проверката се представят 5 бр. досиета на системите за изброеното оборудване, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г., с изм. и доп.). От проверката на досиетата е видно, че операторът не осигурява периодични проверки за течове на системите. Последните отразени в досиетата проверки са за 2017 г.
През 2020 г. е въведена в експлоатация „Пристройка на два етажа към сграда с идентификатор 04279.36.21.1 с предназначение за предприятие за месни заготовки“, в която е инсталирано ново хладилно, климатично и термопомпено оборудване (общо 8 бр. системи). При проверката се представят 8 бр. досиета на системите, съгласно Приложение №9 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г., в които са отразени проверки за течове. Проверките за течове на оборудването в цех „Месни заготовки“ се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Стационарното оборудване е етикетирано съгласно чл. 40 от Наредба №1/2017 г. и чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014.
В законоустановения срок в РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет за 2020 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията по ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи и в случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.
За констатираното нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) е започната административно- наказателна процедура.