Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Протосулт“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Протосулт“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед №48/11.03.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.03.2021 г. е извършена проверка на място и по документи на обект разположен в гр. Благоевград, общ. Благоевград и експлоатиран от „Протосулт“ ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането, имащи отношение към дейността на обекта.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Основната дейност извършвана на площадката е производство на волани за автомобили, като обектът включва:
● работно помещение за слепване на елементи;
● складове за съхранение на материали и готови продукти;
● склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
● места и складове за съхранение на отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Съставен е Констативен протокол №15-25/23.03.2021 год., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството е провело процедура по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). При проверката се представя 1 бр. отчетна книга по Приложение №1 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверена от РИОСВ-Благоевград. Същата се води съгласно нормативните изисквания.
Обособени са места за съхранение на отпадъците, които са обозначени със съответните надписи. Опасните отпадъци се съхраняват в отделно помещение с ограничен достъп. Със Заповед на управителя е определено отговорно лице за осъществяване на действия относно екологосъобразното управление на опасните отпадъци.
„Протосулт“ ЕООД е задължено лица по чл. 59, ал. 1 от ЗУО и участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване „Булекопак“ АД.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
Дейността по залепване на елементите се извършва на работни маси, над които е изградена локална аспирация. Извършено е вписване на промяна в обстоятелствата съгласно чл. 30, ал. 8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.), за което от директора на РИОСВ-Благоевград е издадено Удостоверение за регистрация №82-п2/22.02.2021 г.
За отопление/охлаждане на производствените помещения се ползва стационарно климатично оборудване - 5 бр. колонни климатици, които подлежат на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1005/2009. В тази връзка са представят досиета на инсталациите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г. В тях са отразени проверките за течове, като такива не са регистрирани. В срок е представен годишен отчет за оборудването. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

3.3. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Предоставят се актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ) на употребяваните химикали.
Налично е създадено досие по чл. 36 от REACH, което трябва да се допълни с информация по Приложение №2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в складово помещение, което отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки и не са установени разливи.
Налична е документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата.
Изготвената оценка на безопасността на съхранение на ОХВС трябва да се актуализира, т. к. са настъпили промени в използваните вещества и смеси, както и във формата на оценката съгласно Заповед № РД-184/09.03.2021г. на министъра на околната среда и водите.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ)
От представените ИЛБ се удостоверява липсата на вещества, проявяващи свойства на устойчиви органични замърсители.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията им ще бъде извършена последваща проверка, по документи и/или при необходимост на място.