Съдържание

Посетители

В момента има 346  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Месомания Трейд“ EООД - с. Мусомище

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “Месомания Трейд“ EООД - с. Мусомище, общ. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 35/23.02.2021 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 23.03.2021г. беше извършена проверка на място на обект „Месопреработвателно предприятие“, находящо се в с. Мусомище, общ. Гоце Делчев, ул. „Сливница“ № 6.

1. Цел на проверка

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- производствени цехове;
- хладилни и климатични инсталации;
- склад за съхранение на опасни химични вещества (ОХВ).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на месо и месни продукти. Работният режим на обекта е едносменен - 8 часа дневно, петдневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол №17-20/23.03.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатират общо 9 бр. стационарни хладилни и климатични системи, подлежащи на контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой.
От представените общо 9 бр. „Досиета на системите“, е видно, че се спазва нормативно изискуемата честота за извършване на проверките за течове - веднъж годишно. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
В срок до 15 февруари на текущата година, както и до момента на проверката “Месомания Трейд“ EООД, като оператор на стационарно хладилно и климатично оборудване, подлежащо на контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой, не е представил в РИОСВ – Благоевград отчет за предходната календарна година, съгласно чл. 35 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите от флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г., с изм. и доп.).

3.2. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (накр. ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяваните ОХВС за дезинфекция и почистване на оборудването и помещенията са с категория на опасност – корозивни. Не се извършва внос/износ на ОХВС. Дезинфектантите и почистващите вещества/смеси се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Предоставените ИЛБ на употребяваните ОХВС са актуални и отговарят на Регламент (ЕС) 2015/830.
Създаденото досие по чл.36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) не съдържа информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в складово помещение, отговарящо на изискванията на чл.6 от Наредбата. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки, плътно затворени и не се наблюдават разливи.
Предоставени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която се нуждае от актуализация, поради промяна в използваните ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията по ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи и в случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.
За установеното административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) на дружеството ще бъде съставен АУАН.