Съдържание

Посетители

В момента има 549  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД - с. Гърмен

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД - с. Гърмен

 

На основание Заповед №23/16.02.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.02.2021 г. е извършена проверка на място на площадка за дейности с отпадъци, експлоатирана от „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД, находяща се в с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Фирмата извършва дейност свързана със събиране и съхраняване на отпадъци с цел последващото им оползотворяване.
Дейността се извършва на площадка с местонахождение: с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград – Площадка №1.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол на обекта върху факторите, които им въздействат, е съставен Констативен протокол №05-24/23.02.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-262-1/10.10.2016 г., издадено от Директора на РИОСВ-Благоевград.
За площадката са разрешени дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и НУБА.
Отпадъците на площадка №1 се съхраняват разделно на определените за целта места. Отчетните книги за отпадъците се водят съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.).
На площадката е осигурено 24-часово видеонаблюдение и охрана.

3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дейностите, които извършва дружеството в рамките на издаденото от директора на РИОСВ-Благоевград разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, попадат в обхвата на Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/, за което операторът представя собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологична щета.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

При проверката не са констатирани нарушения.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дейностите на обекта се извършват съобразно законовите и нормативни изисквания.