Съдържание

Посетители

В момента има 466  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Ламкор-2“ ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Ламкор-2“ ООД – гр. Благоевград, Обект: Предприятие за производство на фурнири и ламели и производство на пелети, с. Мурсалево, общ. Кочериново, обл. Кюстендил

 

На основание Заповед № 8/22.01.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.02.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на „Предприятие за производство на фурнири и ламели и производство на пелети“, с. Мурсалево, общ. Кочериново, обл. Кюстендил, стопанисван от „Ламкор-2“ ООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и установяване изпълнението на условията от Решение № БД-09-ЕО/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 39116.4.427 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, с цел промяна отреждането на имота от „За дървопреработващи дейности“ в „За дървопреработващи, дървообработващи дейности“ и 39116.4.281 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, с цел промяна отреждането на имота от „За битови, обслужващи и складови дейности“ в „За дървопреработващи, дървообработващи, битови, обслужващи и складови дейности, и пелетна инсталация“

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Предметът на дейност на фирмата включва производство на фурнир и ламели за подматрични рамки, и производство на пелети.
При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- Цех №1 „Производство на ламели“
- Цех №2 „Производство на фурнир“
- Парилни камери – 2 бр.
- Котелни помещения
- Складове за съхранение на ОХВС

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №4-20/02.02.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от Решение № БД-09-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

При проверката не се констатира, неизпълнение на условията дадени в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1 Източници на емисии в атмосферния въздух
Източници на емисии в атмосферния въздух от обекта са 2 бр. маслени котли с топлинна мощност под 500 kW всеки, захранващи с топлоносител цеховете за производство и слепване на фурнир (№1 и №2) и две парилни камери. В котлите се изгарят дървесни отпадъци (трици, изрезки от ламели и др.). Същите не подлежат на контрол чрез измервания, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). В момента на проверката работят и двата котела и изпусканите димни газове са видимо светли.
В котелното помещение към Цех №2 е инсталиран и втори маслен котел (използван като резервен), предназначен да изгаря твърдо гориво, с топлинна мощност под 500 kW.
На обекта се експлоатира и инсталация за производство на пелети, която в момента на проверката не работи. Представено е издадено от гл. архитект на община Кочериново Удостоверение №3/22.10.2020 г. за въвеждане в експлоатация на строеж пета категория за обект: „Цех за пелети“ ЗП 530,00 кв. м. /185 кв. м. преустройство на съществуващо помещение и 345 кв.м. ново хале/ с местонахождение УПИ IV -281, бивш стопански двор на с. Мурсалево, ПИ с идентификатор 39116.4.281 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново.
Линията за производство на пелети е разположена изцяло на закрито и включва:
- дробилна машина за раздробяване на дървесна суровина до чипс;
- бункер за съхранение на чипса;
- барабанна сушилня с директен контакт на димните газове, захранвана от котел, изгарящ дървесни отпадъци;
- чукова мелница за смилане на изсушения материал преди пелетизиране;
- пелет преса;
- пакетираща машина за готовите пелети.
Емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух от инсталацията за производство на пелети от общо 2 бр. изпускащи устройства, като преди това преминават за пречистване през съответните циклони - 1 брой ИУ след барабанната сушилня с директен контакт и 1 бр. ИУ след чуковата мелница за раздробяване на изсушения материал, което не е съоръжено с точка за вземане на проби.
3.2.2 Относно спазване изискванията на чл. 70, ал. 8 от Наредба № 1/2005 г.
В Цех №1 се извършва рязане по размер на слепения фурнир, като отпадъчните дървесни стърготини постъпват чрез аспирация в бункер, съоръжен с 1 бр. циклон. При проверката се установи, че площадката под бункера се поддържа чиста и няма наличие на предпоставки за разпространение на неорганизирани прахови емисии. Отпадъчните дървесни стърготини се оползотворяват за производство на пелети.

3.3. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Предоставят се ИЛБ на употребяваните химикали. Доставчици на ОХВС са от България.
Налично е създадено досие по чл. 36 от REACH, което трябва да се допълни с информация по Приложение №2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на ОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в обособени помещения, с естествена вентилация, осветени и ограничен достъп. Налични са пожарогасителни и абсорбционни средства. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки и към момента не се наблюдават разливи. След отреждане на едно от помещенията за производство на пелети, лепилото е преместено в складово помещение, което не отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата.
Налична е документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата.
Изготвената оценка на безопасността на съхранение на ОХВС включва всички употребявани химикали и във формат, съгласно Заповед №РД-288/02.03.2012 г. на министъра на ОСВ.
4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по ЗЧАВ и ЗЗВВХВС със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.