Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, гр. София;
Обект: Търговски обект „Метро Благоевград“

 

На основание Заповед №2/13.01.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.01.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Метро Благоевград“ с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зелендолско шосе“ №17, стопанисван от „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 7-11, р-н Младост, общ. Столична, София (столица).

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е търговия на едро и дребно.
Извършена е проверка на климатичните и хладилни съоръжения, котелно помещение и предлаганите на пазара дървени въглища.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №04-08/21.01.2021 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. ДВ, бр. 12/2017 г.) и във връзка с изпълнение задълженията по дял II на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и Съвета относно регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) от производители и вносители на дървени въглища.
Към момента на проверката е констатирано, че в търговския обект се предлагат за продажба дървени въглища на фирма производител „Никимол“ ООД, гр. Асеновград в чували от 5 кг. и на същата фирма се предлагат дървени въглища от 3 кг. и 5 кг. произведени за „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД. Представят се документи удостоверяващи съответствие с изискванията на дял II на Регламент REACH ( информационен лист за безопасност и документ от Европейската Агенция по Химикали (ECHA) за регистрация.
В търговския обект се предлагат и дървени въглища в чували от 2.5 кг. с производител Германия. Дистрибутор на дървените въглища е „Ти Ейч Би Дистрибюшън“ ООД (Логистичен Парк Варна, сграда А1). Предоставя се информационен лист за безопасност и Регистрационен номер по REACH.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на обекта се използва котел с номинална топлинна мощност 750 kW, изгарящ природен газ. Дружеството спазва нормативните изисквания, относно честотата на провеждане на собствените периодични измервания (СПИ), съгл. Чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Последните СПИ са проведени през 2019 г. и са валидни за 2019 г. и 2020 г. Няма нарушени норми за допустими емисии по контролираните показатели

3.2.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове=

На обекта е инсталирано стационарно хладилно и климатично оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (R404 А и R407 С).

При проверката се представят досиета на системите, съгласно изискванията на Приложение №3 към чл. 29, ал.1 от Наредба №1/2017 г., в които са отразени необходимия брой проверки за течове. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.

Хладилните инсталации (2 бр.) съдържат флуорсъдържащ парников газ в количества над 500 тона СО2 еквивалент и са оборудвани със система за откриване на течове, съгл. чл.5 от Регламент (ЕС) №517/2014. Същите са херметически затворени и подлежат на проверки за течове на всеки 6 месеца.

Съгл. чл. 13 от Регламент (ЕС) №517/2014 от 01.01.2020 г. се забранява употребата на свежи ФПГ с потенциал на глобално затопляне 2500 или повече за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество на зареждане 40 тона СО2 еквивалент или повече. В досието на системата на една от хладилните инсталации е отразено добавяне през 2020 г. на рециклиран R 404A.

Дружеството спазва изискванията за представяне на годишен отчет - ежегодно в срок до 15 февруари на всяка текуща година представя в РИОСВ- Благоевград информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници

Няма направени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка по Закона за защита от вредното влияние на опасни химични вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух.