Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД - Пивоварна гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД -Пивоварна гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 339/06.11.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.11.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително (КР) № 477-Н0/2013 г. на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, Пивоварна гр. Благоевград

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 477-Н0/2013 г., Решение № 477-Н0-И0-А1/2015 г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А2/2016г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А3/2019 г. на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, Пивоварна гр. Благоевград, включително и по изпълнение плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.4.2 б) от Приложение 4 на ЗООС - „Инсталация за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни, буква „б”) единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година:

2.1 Инсталация за производство на пиво включваща:
 производство на пиво: Производство и обработка на пивна мъст; Ферментация на пивна мъст; Филтруване и стабилизиране на пиво.
 производство на сайдер: Приемане и съхранение на захарен сироп, лимонена киселина и добавки; Смесване в миксер; Съхранение на сайдера.
2.2 Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 17,9 MW:
• Котел 1 ПКГН 12 – 11,6 MW;
• Котел 2 ПКГН 6.5 – 5,8 MW;
• Котел 3 – 0,5 MW.

3. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:

• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;

4. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия от Комплексно разрешително (КР) № 477-Н0/2013 г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015 г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А2/2016 г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А3/2019 г. на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, Пивоварна гр. Благоевград

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.
Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.
Условие № 3.4 – Пречиствателната станция е изградена. Въведена е в експлоатация.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на Комплексното разрешително.
Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.
Условие № 6 – Тълкуване – Всички определения са възприети от оператора.
Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период е настъпила аварийна ситуация на 05.10.2020 г. РИОСВ – Благоевград е уведомена придприети са действия за спиране на аварията. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия.
Използваното количество вода за производствени нужди включително охлаждане за 2019 г. е 0,095 м3/hl (единица продукт), което не превишава заложеното в КР 0,41 м3/hl (единица продукт).
Условие 8.2. Използване на енергия - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция, осигуряваща изчисляване на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано на плана на площадката.
Консумираната електро и топло енергия не превишава стойностите посочени в Табл. 8.2.1 за годишната норма на ефективност при употребата на електро и топло енергия за еденица продукт.
Условие 8.3. Използване на суровини и спомагателни материали - Не са констатирани несъответствия.
За всички употребявани на обекта химикали са налични актуални Информационни листове за безопастност. Резултатите от проверките на условията за съхранение се документират в дневник.
Съхранението на всички ОХВС са съгласно техните ИЛБ. Налични са обваловки, събирателни вани, адсорбенти, пожарогасителни средства.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.1. Работа на пречиствателното обурудване – Не са констатирани несъответствия от разрешените в Условие 9.1.1. за експлоатацията пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата:
- модул с 20 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство № 1;
- модул с 30 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство № 2;
- по 1 брой ръкавен филтър към всяко от изпускащите устройства №№ 3, 4 и 5.
За всяко от пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 9.1.1., притежателят на настоящото разрешително e определил писмено: Контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); Оптималните стойности на всеки от контролираните параметри; Честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; Вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.
Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.
Не се превишава дебита определен в условие 9.2.2. Няма превишение на нормите за допустими емисии. Изготвена е инструкция. До момента не са констатирани несъответствия.
Условие 9.3. Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия. Емисиите се изпускат организирано през изпускащи устройства.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.6 – Условия за собствен мониторинг - Не са констатирани несъответствия.
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Резултатите са представени в РИОСВ – Благоевград.
Условие 10. - Емисии в отпадъчните води
Условие 10.1. - Производствени отпадъчни води
Условие 10.1.1. – Работа на пречиствателните съоръжения
Потока отпадъчни води е включен в ЛПСОВ, коята е въведене в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-169/14.02.2017 г. на ДНСК. Определени са контролираните параметри, оптималните стойности на параметрите, честота на мониторинг и вид на оборудване.
Условие 10.1.2. - Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения - Не са констатирани несъответствия. Отпадъчните води се заустват след пречистване в градската канализация, съгласно актуален договор.
Условие 10.1.3.2. – Изпълнява се. При аварийна ситуация на 05.10.2020 г. е изготвен формуляр ЕВА – 05-5.4. Предприети са действия за спиране на аварията не е довело до залпово замърсяване.
Условие 10.1.4. – Условия за собствен мониторинг
Извършва се мониторинг на отпадъчни води, зауствани в градска канализационна система на гр. Благоевград, както следва:
Мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални води) след ПСОВ, единствено при наличие на актуален договор с ВиК оператор.
Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.6. – Документиране и докладване
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на показателите за качество на отпадъчните води.
Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2019 г.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1. Образуване на отпадъци – Образуваните отпадъци не се разминават по вид и не надвишават количествата разрешени в КР.
Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране
Съгласно отчетните книги за отпадъците няма приемане на отпадъци за третиране на площадката. Образуваните на площадката отпадъци се събират и съхраняват съгласно нормативните изисквания.
Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци
Изпълнява се. Отпадъците разрешени за съхранение в КР се съхраняват на обозначените места.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците – Дружеството не извършва транспортиране на отпадъци. Отпадъците се транспортират от лице с РД по ЗУО.
Условие 11.5. - Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия отпадъците се предават за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на лице притежаващо описаните в условието документи.
Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците
Условие 11.6.1 – Изпълнява се.
Условие 11.9 - Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Внесени са в ИАОС, гр. София в срок Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2019 г. Представени са като част от ГДОС.
Условие № 12. – Шум - Не са констатирани несъответстия. Извършените собствени периодични измервания (СПИ) през 2020 г., и са валидни за 2021 г. показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум, извършени са по измерителен контур /ден, вечер, нощ/ .
Прилага се инструкция за оценка на съответствието на еквивалентните нива на шум. Няма нарушени норми.
Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване - Не са констатирани несъответствия.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети - Не са констатирани несъответствия.
Разработен е вътрешен авариен план включващ изброените елементи. Изготвена е оценка на възможността за изпускане в канализационната мрежа в резултат от аварийна ситуация. Предвидени са мерки за задържане на такива води в авариен резервоар към ПСОВ.
Документирането на аварийни ситуации се извършва в електронен вид (регистър). През периода е възникнала аварийнь ситуация на 05.10.2020 г.
Изготвена е собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети отговаряща на изискванията на нормативната уредба.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 21-02/12.11.2020 г.
Констатациите от проверката са, че операторът „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, Пивоварна гр. Благоевград изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително (КР) № 477-Н0/2013 г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А1/2015 г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А2/2016 г., актуализирано с Решение № 477-Н0-И0-А3/2019 г.