Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„ОРАКОВ - 2004” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „ОРАКОВ - 2004” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 307/16.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 05.11.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на цех за производство на обувки, находящ се в с. Брезница, общ. Гоце Делчев, собственост на „Вито 2005“ ООД и експлоатиран от “Ораков -2004” ЕООД гр. Гоце Делчев.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- цех „Кроялен“
- цех „Шивален“
- цех „Монтажен“
- котелно помещение
- климатично оборудване

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №17-08/05.11.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Дружеството извършва производство на обувки на ишлеме. Обекта се експлоатира от “Ораков -2004” ЕООД гр. Гоце Делчев, въз основа на договор за наем, сключен с „Вито 2005“ ООД, гр. Гоце Делчев на 02.06.2020 г.
В момента на проверката производствени дейности на обекта не се извършват.

3.1. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. В производството се използва един вид лепило, от което са налични единствено оборотни количества. Употребяваните количества се предоставят от възложителя на поръчката на ишлеме. Няма налични количества лепила и разтворители, които да се съхраняват. Представя се актуален информационен лист за безопасност за употребяваното лепило.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление се използват два броя котли, всеки с топлинна мощност под 0,5 MW, неподлежащи на контрол чрез измерване, съгласни изискванията на Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (дърва и въглища).
3.2.2. Организирани емисии от производствени процеси
Дейността „Производство на обувки” попада за контрол съгласно Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). В помещението за конфекциониране на готови обувки е изградена вентилационна система за улавяне емисиите на летливи органични съединения, към която са включени емисиите от местата за нанасяне на лепила. В помещението за ушиване на саи, където се извършва спомагателно залепване, над мястото за залепване е изградена локална аспирация.
Инсталацията е регистрирана в публичния електронен регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), под регистрационен номер BLG00078, от собственика на обекта „Вито 2005“ ООД, гр. Гоце Делчев.
Предвид настъпилата промяна в обстоятелствата - смяна на оператора на инсталацията, “Ораков -2004” ЕООД гр. Гоце Делчев, следва да представи в РИОСВ Благоевград заявление по образец с приложени към него документи, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена Декларация за консумираните количества органични разтворители през календарната 2019 г.
3.2.3. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.) и Регламент(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
На обекта е монтиран и се експлоатира 1 бр. колонен климатик, попадащ в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 и подлежащ на проверки за течове с честота най-малко на всеки 12 месеца.
Наличният етикет на външното тяло на системата не отговаря на изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014. В момента на проверката не се представя досие на системата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.