Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Биовинарна Орбелус” ЕАД - с. Кромидово, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Биовинарна Орбелус” ЕАД, с. Кромидово, общ. Петрич

 

На основание Заповед №303/12.10.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.10.2020 г. се извърши проверка на място на обект: „Биовинарна Орбелус“, находяща се в с. Кромидово, общ. Петрич, местност „Циганско гробе“, експлоатирана от „Биовинарна Орбелус“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ №459.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дейността на обекта е производство на бяло, червено и розе био вино на площадка в с. Кромидово, общ. Петрич.
Суровината е единствено от собствени за дружеството лозя.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - преработка на грозде и производство на вино. През 2020 г. не е извършвана дейност с производство на вино. При наличие на поръчки се извършва бутилиране на вино от предходни реколти. При проверката е съставен Констативен протокол №46-06/13.10.2020 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
На обекта е инсталирано стационарно хладилно оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове (1 бр. водоохлаждащ агрегат и 1 бр. хладилна камера), съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент.
При проверката не се представят (не се водят) досиета на системите за цитираното стационарно хладилно оборудване, съгл. Приложение № 3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1/2017 г.
Дружеството има задължения да извършва проверки за течове на горецитираното оборудване, подлежащо на контрол съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, които следва да бъдат извършвани от лица, притежаващи валидни документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.
Представен е в срок в РИОСВ- Благоевград годишен отчет.

3.1.2. На обекта няма източници на емисии от горивни процеси.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
В дейността се употребява ОХВС, получавани от доставчици/дистрибутори от България. При проверката не се представят информационни листове за безопасност.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
На дружеството е дадено едно предписание по ЗЗВВХВС и е поставен срок за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Във връзка с неизпълнение на задълженията по Закона за чистотата на атмосферния въздух ще бъдат предприети съответните административно – наказателни действия.