Съдържание

Посетители

В момента има 218  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„КРЕ“ ЕООД - с. Катунци, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „КРЕ“ ЕООД - Производствена база за медицински изделия, с. Катунци, общ. Сандански

 

На основание Заповед № 310/21.10.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.11.2019 г. се извърши проверка на място и по документи на производствена база за медицински изделия, находяща се в Промишлена зона, с. Катунци, общ. Сандански, експлоатирана от „КРЕ“ ЕООД

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

2.1. Производствена зона, включваща:
- Помещение „Промазване“ с три броя инсталации за промазване на лепило върху нетъкан текстил и полиетилен;
- Зона „Разкрояване“ с разположени машини за нарязване и пренавиване, машини за ролиране на санпласт и дермапласт;
- Помещение „Чиста стая“ с инсталирани машини за изработване и опаковка на лепещи превръзки (единично опаковани);
- Помещение „Стерилизация“, където в стерилизационна камера се извършва стерилизиране на изделията със газова смес от етиленов окис 10% и въглероден диоксид 90%.
- Зона „Опаковка“;
- Зона „Производство на мокри кърпи“;
- Помещение с инсталация за омекотяване на вода, подавана за производство на хидрогел, използван за изработка на пластири за изгаряне;
- Линия за производство на предпазни маски за еднократна употреба;
- Линия за производство на дезинфектанти.
2.2. Складови и други помещения и съоръжения
- Складови помещения и обособени зони за опасни химични вещества;
- Склад за опасни отпадъци;
- Ремонтна работилница;
- Инсинератор;
- Котелни помещения;
- Климатични инсталации.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 40-25/04.11.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основната дейност на дружеството е производство на медицински изделия – различни видове медицински залепващи и превързочни продукти. Проверката на производствена база за медицински изделия е първоначална. Реално производство все още не се извършва. Провеждат се тестване и валидиране на машините и процесите.
3.1. Фактор „Отпадъци”
При направения обход е установено, че във всяка работна зона са осигурени съдове за разделно съхранение на отпадъци на местата на образуването им. За опасните отпадъци е обособено складово помещение с ограничен достъп.
Всички образувани от дейността на обекта отпадъци са класифицирани по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., с изм. и доп.).
При проверката са представени 1 бр., заверена от РИОСВ-Благоевград, отчетна книга за отпадъците по Приложение №1, екземпляри на годишни отчети за календарната 2019 г. съгласно изискванията на Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.), както и заповед на управителя за определяне на отговорно лице за управление на опасните отпадъци. Представени са и писмени договори за предаване на отпадъци, сключени с фирми, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.).
На производствената площадка, която се намира в район на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, са разположени 2 броя контейнери тип „Бобър“. Същите се използват само за смесен битов отпадък, образуван от жизнената дейност на персонала, и се обслужват от „Стройкомтранс“ ЕООД, гр. Сандански.
Материалите използвани в производството се въвеждат на територията на страната от Египет и РГермания. В тази връзка, дружеството е задължено лице, съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗУО, т.е. дължи заплащане на продуктова такса. Към момента на проверката се представя удостоверение за сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. Емисии от производствени дейности
Съгласно представените ИЛБ, използваните в производството лепила са на водна основа и не се очакват емисии на летливи органични съединения. В тази връзка, извършваната дейност „Промазване“ - нанасяне на лепило върху повърхности от нетъкан текстил и полиетилен, не попада в обхвата на Наредба № 7/2003 г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003 г.с изм. и доп.). Осигурена е общообменна вентилация на помещението за промазване.
Използваната за стерилизация газовата смес (етиленов окис и въглероден диоксид) се подава за изгаряне в инсинератор при температура от 12000С до 14000С, при което в атмосферния въздух се отделя вода и въглероден диоксид.
3.2.2. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление и производствени нужди на обекта са инсталирани горивни източници, ползващи природен газ, подлежащи на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Изпускащите устройства са съоръжени с точки за вземане на проби, които са съгласувани с Директора на РИОСВ - Благоевград. Извършени са измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котлите през 2020 г. и са валидни за 2020 г. и 2021 г. Резултатите са представени в РИОСВ с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. и показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели.
3.2.3. Относно спазване на изискванията на Наредба № 1/2017 г. за реда и начина на обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуоросъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисии на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г.) и Регламент (ЕС) № 517/2014.
Дружеството експлоатира стационарно климатично оборудване, подлежащо на контрол съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. Представят се досиета на системите съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г., в които са отразени съответният брой проверки, извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност. Оборудването е етикетирано съгласно нормативните изисквания.
3.3. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, които се доставят от ЕС. Някои от употребяваните в производствената дейност на дружеството химични вещества и смеси са класифицирани като опасни, съгласно чл. 2 от ЗЗВВХВС. За всички използвани ОХВС се представят актуални ИЛБ съгласно Приложение II на REACH и Регламент (ЕС) 2015/830, но някои от тях са на английски език. Създадено е досие по чл. 36 от Регламента, което съдържа информацията по Приложение № 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Извършена е проверка на местата за съхранение на ОХВС. Складовете са с осигурен транспортен достъп, вентилирани, осветени и отделени от битови и производствени помещения. Налични са пожарогасителни средства и подходящи адсорбенти. Достъпът до складовите помещения е ограничен за външни лица.
Представя се актуализирана оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, съгласно формáта заложен със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Със заповед на управителя е определено отговорно лице за съхранението на опасните химични вещества и смеси.
Дружеството използва ОХВС, които са под праговата стойност за ПСНФП и ПСВРП, съгласно критериите на Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда. С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества е извършена класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите. Докладът за извършената класификация е със заключение, че предприятието не се класифицира с нисък и/или висок рисков потенциал.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”
3.4.1.Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 4 - за дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС;
3.4.2. Операторът, извършващ дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено предписание по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и е поставен срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно-наказателни действия.