Съдържание

Посетители

В момента има 473  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Екорепласт” ЕООД - с. Капатово, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Екорепласт” ЕООД - с. Капатово, общ. Петрич

 

На основание Заповед № 299/09.11.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.10.2020 г. е осъществена проверка на място на обект „Цех за рециклиране на пластмасови отпадъци”, находящ се в с. Капатово, общ. Петрич.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство относими към дейността на обекта.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
„Цех за рециклиране на отпадъци от пластмаса”, находящ се в с. Капатово, общ. Петрич, включва:
- Поточна линия за рециклиране на пластмасови отпадъци;
- Пречиствателни съоръжения за отпадни води;
- Площадка за прием и съхранение на отпадъци;
- Склад за съхранение на отпадъците.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 38-25/21.10.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Управление на отпадъци”
Дружеството притежава регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-РД-207-5/02.10.2019 г., издаден от РИОСВ – Благоевград.
Измерването на постъпващите отпадъци се извършва посредством калибрирана електронна везна с товароносимост 60 т. При обход на площадката се установи, че за съхранението на отпадъците са обособени зони, обозначени с кодове и наименования на съответните отпадъци.
Представят се писмени договори за приемане и предаване на отпадъци, приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки, фактури за календарната 2020 г.
За образуваните от дейността отпадъци е проведена процедурата по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2014 г. изм. и доп.). Представят се отчетни книги по реда на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Изготвени са годишни отчети за календарната 2019 г., които са изпратени в срок в ИАОС.
За въведените на територията на Република България пластмасови отпадъци се оформят Анекс VII, съгласно изискването на Регламент (ЕО)1013/2006.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
І. Организирани източници на емисии от производствена дейност – въздуховод за улавяне на топлия въздух при филтриране на материала към технологичната линия за рециклиране на отпадъци от пластмаси.
Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно Наредба № 6/1999 г. Последните СПИ, проведени през 2019 г. са валидни за 2019 г. и 2020 г. Резултатите от тях показват спазване на нормите за допустими емисии.
ІІ. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005г.) относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух:
В производственото хале е изградена общообменна и климатично-вентилационна система. Инсталирано е стационарно климатично оборудване. Представят се досиета на системите съгласно Приложение № 3 към чл. 29 от Наредба № 1. В РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет.
ІІІ. Източници на неприятни миризми – не се усещат неприятни миризми.
ІV. Относно спазване на изискванията на Закона за защита на шум в околната среда - в РИОСВ-Благоевград е представен доклад за извършени собствени периодични измервания (дневни, вечерни и нощни) по измерен контур и място на въздействие. Протоколите от изпитване показват спазване на граничните стойности на нивата на шум.
При проверката са извършени контролни измервания на еквивалентни нива на шум (дневни) съгласно утвърдения Годишен план за контролната дейност.

3.3. Компонент „Води”
Във връзка с извършваната дейност на дружеството е издадено разрешително № 43120070/2017 г. от БД „Западнобеломорски район“, за заустване на отпадъчните води в р. Мелнишка, приток на р. Струма.
Отпадъчните води се формират от обработката на отпадъците от пластмаса и от площадката за съхранение на отпадъчния материал.
По време на проверката е взета проба на отпадните води на изход от утаител № 3. Пречиствателните съоръжения при последователните утаители се подържат в добро експлоатационно състояние.
За първото полугодие на 2020 г. в РИОСВ-Благоевград е представен протокол от извършване на собствен мониторинг. Според резултатите в него не са установени отклонения по показателите за контрол.
Води се дневник на отчетените количества заустени отпадни води.

3.4. Направление «КПКЗ, ЕО и ДА»
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г., с посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58/2017 г.), - за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп).
Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.
Оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници
Не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Не са констатирани нарушения по време на проверката.