Съдържание

Посетители

В момента има 473  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„БИЛТА” ЕАД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „БИЛТА” ЕАД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 291/05.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.10.2020 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Спортно-рекреационен комплекс Uva Nestum & SPA“, находящ се в м. „Мочура“, землище гр. Гоце Делчев, експлоатиран от “БИЛТА” ЕАД гр. Гоце Делчев.

1. Цел на проверката.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.), Закона за водите (ДВ, бр.67/1999г. с посл. изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- места за съхранение на опасни химични вещества;
- котелно помещение;
- помещенията за винопроизводство – 2 бр. винарски изби;
- инсталираните климатични съоръжения;
- МПСОВ, обслужваща винарска изба с ресторант - инотека, спортен комплекс с кафе и спа-център.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол №52-20/29.10.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Предметът на дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски, ресторантьорски услуги и винопроизводство. Работният режим на комплекса е непрекъснат.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За отопление през зимния сезон на комплекса се експлоатират 2 бр. котли, с топлинна мощност под 500 kW, изгарящи твърдо гориво (дърва и пелети), подлежащи на контрол чрез измервания.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.) и Регламент(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
На обекта се експлоатира стационарно климатично оборудване, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 – общо 11 бр. системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, всяка със заряд под 50 тона CO2 еквивалент, подлежащи на проверки за течове с честота най-малко на всеки 12 месеца. Три от системите са монтирани през 2020 г.
Външните тела на системите са етикетирани, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014. При проверката не са представени водените „Досиета на системите“, тъй като същите към момента се намират във фирмата, извършваща сервизното обслужване на климатичното оборудване.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация (годишен отчет за 2019 г.), съгласно л. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г.).

3.2. Компонент “Води”
Дружеството е титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчните води № 43740015/08.11.2016 г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и Решение № ПО-01-106/2019 г.
Спазват се задълженията за провеждане на собствен мониторинг, като изпълнението му се възлага на акредитирана лаборатория. Представените до момента в РИОСВ – Благоевград резултати от изпитване на отпадъчните води за 2020 г. показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите, заложени в разрешителното за заустване.
В законоустановения срок в РИОСВ - Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване за предходната 2019 година, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.
Заустваните отпадъчни води са с намален капацитет. Води се дневник с показанията на дебитомера.
По време на извършване на текущия контрол от Регионална лаборатория – Благоевград при ИАОС – София е извършено контролно пробовземане на изпусканите след МПСОВ отпадъчни води, преди заустване в отводнителен канал, вливащ се в река Места. Резултатите по контролираните показатели ще бъдат предоставени от РЛ – Благоевград след приключване на изпитването.

3.3. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове. Обектът се проверява за първи път във връзка с изпълнение изискванията на екологичното законодателство по Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. ОХВС се доставят от български дистрибутори и/или доставчици. Към момента на проверката се предоставят ИЛБ, но не за всички ОХВС, които се съхраняват от дружеството. Предоставените ИЛБ са съгласно Регламент 830/2015 и в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), в което липсва информация по Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособени за целта помещения, осветени, вентилирани, с ограничен достъп и без връзка с канализационната система, но нямат указателни табели, оказващи категорията на опасност на съхраняваните вещества/смеси. ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи.
Не е налична документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, в съответствие с формата, съгласно Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници :
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.