Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Фурнир пласт” ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Фурнир пласт” ЕООД - гр. Симитли

 

На основание заповед №272/15.09.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.09.2020 г. се извърши проверка на място и по документи на обект „Предприятие за първична обработка на широколистна дървесина, производство на дъски и детайли за мебелната промишленост и производство на фурнир, шпертплат и слоести детайли“, находящо се в гр. Симитли, Промишлена зона, експлоатирано от „Фурнир пласт“ ЕООД.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на цеховете, разположени на производствената площадка на дружеството. Производствената дейност се извършва в следните цехове:
- цех „Шпертплат”- разлистване на трупи, сушене на материала, разкрояване;
- цех „Пресоване”- пресоване на различни детайли за мебелната промишленост и тяхното обрязване и последваща обработка;
- склад за готова продукция;
- цех „Гатерен”- бичене на дървесина (не работи от 2018 г.);
- цех „Мебелен” (не работи от 2018 г.);
- парокотелна централа;
- помещение за съхранение на ОХВС;
- цех за производство на пелети.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на дъски и детайли за мебелната промишленост, производство на фурнир, шпертплат, слоести детайли и производство на пелети. Режим на работа- от 8 часа/ден, 5- дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №42-06/29.09.2020 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За технологични нужди дружеството експлоатира котел тип ПКМ- 4 с предкамера, с топлинна мощност 2.3 МW, предназначен да изгаря твърдо гориво (дърва и дървесни отпадъци). Емисиите от горивния процес се изпускат в атмосферния въздух посредстом комин, като преди това прахо- газовата емисия преминава за пречистване през циклон.
Дружеството спазва изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), относно провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Последните СПИ показват превишение на нормата за допустими емисии по показател въглероден оксид, за което е наложена текуща месечна санкция. СПИ са валидни за 2019 и 2020 г.
Котелът е средна горивна инсталация (СГИ) по смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.).
Съгл. чл. 9г от ЗЧАВ, СГИ подлежат на регистрация чрез вписване в публичен регистър, като се подаде заявление по образец в РИОСВ- Благоевград. Съгл. & 26 от преходни и заключителни разпоредби на ЗЧАВ, операторът на СГИ с номинална входяща топлинна мощност, по- малка или равна на 5 МW, има задължение да я регистрира в регистъра в срок до 01.01.2029 г.
3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност
От м. 03.2020 г. дружеството експлоатира под наем инсталация за производство на пелети, която е разположена на същата производствена площадка. За производството на пелети се ползва отпадъчна дървесина (трици и дървесни изрезки). Сушенето на дървесните частици се извършва в две циклонни сушилни с индиректен контакт, като топлоносител се получава от котел тип ПКМ- 4 с предкамера, инсталиран за технологични нужди. През 2019 г. са проведени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от циклонна сушилня с индиректен контакт, съгл. чл. 62 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), като измерванията са извършени от предишното юридическо лице. Няма нарушени норми за допустими емисии.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгл. Регламент REACH. Използва се карбамид формалдехидна смола, която се доставя от български дистрибутор. Представя се информационен лист за безопасност (ИЛБ), който е актуален.
Създадено е досие по чл. 36 от Регламент REACH, което е необходимо да се допълни с информацията по Приложение 2 към Заповед №268/11.05.2018 г. на МОСВ.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Карбамид формалдехидната смола се съхранява върху палета в съдове с вместимост 1 м3 в обособено за целта място. Съхранението е съгласно ИЛБ. Налична е оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, както и документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.
3.2.3. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични разтворители
При проверката на представения ИЛБ за употребяваната от дружеството смола се установява липса на вещества, проявяващи свойства на УОЗ и включени в Приложение І на Регламент (ЕС) 2019/1021.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството е дадено едно предписание със срок за изпълнение на основание ЗЗВВХВС.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение предписанието ще бъдат предприети административно – наказателни действия.