Съдържание

Посетители

В момента има 640  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Дамяница” АД - с. Дамяница

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Дамяница” АД - с. Дамяница

 

На основание Заповед № 259/01.09.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.09.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “Винарна”, находящ се в с. Дамяница, експлоатиран от “Дамяница” АД с. Дамяница.
Проверка е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закон за водите (ЗВ -ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ - ДВ, бр. 45/28.05.1996 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС – ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.).

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони, както и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от тях.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейност:
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- хладилни и климатични инсталации;
- пречиствателни станции за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е преработка на грозде и продукти от грозде, производство и бутилиране на вино. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 35-11/24.09.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект – отводнителен канал с цел заустване на отпадъчни води, които се формират от дейността на обекта, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43720010/14.01.2013 г., продължено с Решение № ПО-01-43/27.03.2019 г., издадени от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Разрешеното ползване е за заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и промишщлени отпадъчни води.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- в законоустановения срок е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ;
- монтирано е измервателно устройство за отчитане количеството на заустваните отпадъчни води;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като резултатите от изпитване се предоставят своевременно в РИОСВ- Благоевград. Констатира се спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол;
- по време на извършване на текущия контрол на изход от ПСОВ в отводнителния канал не се заустват отпадъчни води, респ. не е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух ”

На обекта се експлоатират общо 7 броя стационарни инсталации със съдържание на охлаждащи агенти.
При проверката са представени 5 броя досиета на системите, за три броя инсталации (две от тях са двукръгови), водени съгласно Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газаве, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
В досиетата са отразени необходимия брой проверки, като лицата извършили проверките за течове на горецитираното оборудване, подлежащо на контрол съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой, притежават валидни документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.При проверката не се представят (не се водят) досиета на системите, съгл. Приложение № 3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1/2017 г. за 4 броя климатични системи, съдържащи флуорсъдържащ парников газ и подлежащи на контрол съгл. Чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014.
Като „оператор“ на стационарно хладилно и климатично оборудване, дружеството е представило в законоустановения срок в РИОСВ Благоевград информация за календарната 2019 г., съгласно Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г.

3.3. Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии”

Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, съгласно Регламента. Дружеството не извършва внос на ОХВС, а ползва дистрибутори от България. Налични са информационни листове за безопасност, които са изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 830/2015. Представено е досие по чл. 36 от Регламент REACH, което е допълнено с информация по Приложение № 2 на Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Извършeна е проверка на производствените помещения и складовете за съхранение на ОХВС. Обособените четири складови помещения отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Съхранението на ОХВС се извършва съгласно изискванията на техните информационни листове за безопасност. Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС с Версия № 3 от 2018 г., съгл. Заповед № РД-288/2012 г. Налични са документи по чл.4, т. 7-10 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При извършената проверка не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Във връзка с неизпълнение на задълженията по Закона за чистотата на атмосферния въздух ще бъдат предприети съответните административно – наказателни действия.