Съдържание

Посетители

В момента има 1138  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Нидекс” ООД - с. Копривлен

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Нидекс” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 

На основание Заповед №232/13.08.2020 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 10.09.2020 г. беше извършена проверка на място на обект: „Предприятие за производство на пластмасови изделия“, находящо се в с. Копривлен, ул. „Завода“ №25 (УПИ І 494 и 495, кв. 54), общ. Хаджидимово, експлоатирано от „Нидекс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Панорама София“ №11, вх. А, партер офис 2.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации, находящи се на производствената площадка на дружеството:
- цех „Меки профили“- с инсталирани 6 бр. екструдерни линии за производство на меки PVC профили;
- цех „Твърди профили“- с инсталирани 7 бр. екструдерни линии за производство на твърди PVC профили и 6 бр. шприц автомати за производство на пластмасови изделия;
- цех „Рециклиране“- за мелене на отпадъчна пластмаса до млянка;
- цех „Инструментален“
- стационарно оборудване, съдържащо вещества нарушаващи озоновия слой и флуорсъдържащи парникови газове;
- котелно помещение;
- места за съхранение на образуваните отпадъци;
- площадка за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на екструдирани твърди PVC профили (от рециклирана пластмаса), екструдирани меки PVC и TRE профили, шприцовани пластмасови изделия и при наличие на поръчки и ESD опаковки от дунапрен за разделители на електрически компоненти. По време на проверката е съставен Констативен протокол №43-20/10.09.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За отопление пред зимния сезон дружеството експлоатира котел на твърдо гориво (въглища), с топлинна мощност под 500 kW, неподлежащ на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.).
За охлаждане на екструдерните линии в цехове „Меки профили“ и „Твърди профили“ се използват 2 бр. чилъри, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове и вещества нарушаващи озоновия слой. При извършения оглед се установи, че оборудването е етикетирано в съответствие нормативните изисквания. От записите в представените при проверката 2 бр. досиета на системите, е видно, че се спазва изискуемата честота за извършване на проверки за течове - 1 път/година. До момента няма установени течове на ФПГ и R22. Проверките за течове на оборудването се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация за предходната 2019 г. във формата на Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Дв, бр. 20/2017 г.).

3.2. Направление „Управление на отпадъците“

На обекта се извършва събиране, транспортиране и третиране на отпадъци – дейности с кодове R3, R12 и R13. За тях дружеството притежава регистрационен документ, издаден от директора на РИОСВ-Благоевград, по реда на ЗУО. Дружеството рециклира отпадъци, които се събират от територията на Република България и Република Гърция. Приемане на отпадъци от територията на РБългария се извършва въз основа на писмени договори, а за въведените в страната отпадъци от РГърция се представят Анекс VІІ, ЧМР, фактура. Водят се отчетни книги по Приложение №1 и Приложение №4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г.), заверени от РИОСВ- Благоевград.
Дружеството е извършило класификация на генерираните от дейността си отпадъци в РИОСВ-Благоевград. Обособени са места за съхраняване на отпадъците, които са обозначени с код и наименование на отпадъка, като за опасните отпадъци помещенията са с ограничен достъп.
Представени са екземпляри на годишни отчети за 2019 г., изпратени в ИАОС в законовия срок, видно от ИД.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване. Представят се месечен отчет за пуснатите на пазара опаковани стоки за периода януари – юни 2020 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.