Съдържание

Посетители

В момента има 575  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„БУМАР” АД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Цех за обработка на скални материали” землище на с. Илинденци, община Струмяни, стопанисван от “БУМАР” АД - гр. Сандански

 

В изпълнение на Заповед № 238/21.08.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.08.2020 г. е извършена комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката

Установяване степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда- „Почви“ и „Води“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта

  • -замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
  • -пречиствателно съоръжение за отпадъчни производствени води;
  • -отвеждащ канал и точка на заустване на отпадъчни производствени води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

Производството е свързано изцяло с обработка на скално облицовъчни материали, основно мрамор. Извършва се бичене на блокове, обрязване, полиране , смилане на отпадъчни парчета мрамор до крайни продукти-облицовъчни плочи, масиви, мраморно брашно. Също се извършва трошене и пресяване на нестандартни и отпадъчни материали за производство на мозайки и пълнители на строителни смеси.
В процес на изпълнение е проект за разширение и обновяване на съществуващи сгради и съоръжения.
На депо извън производствената площадка / местност „Пушовец“/ на база сключен договор с оператора на депото се депонира единствено фината утайка от пречистването на производствените води така наречения шлам.

3.1 Компонент “Почви”

Производствената площадка е разположена на площ от 30 дка.
От извършена проверка на основната производствена площадка, прилежащите на нея земеделски земи и земите край отвеждащия открит канал за отпадъчни производствени води, е установено че няма нарушени или замърсени почви в близост до производствената площадка и по протежение на отвеждащия канал за отпадъчни производствени води до мястото на заустване.

3.2 Компонент “Води”

Проверката е извършена във връзка с контрол за изпълнение на условията от издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120043/25.01.2010 г. чийто срок е продължен с Решение № ПО-01-21/24.02.2020г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград.

Във връзка с изискванията на чл. 48, ал.1, т. 12 от Закона за водите, в РИОСВ-Благоевград, е внесен доклад за изпълнение на условията и изискванията на разрешителното за заустване за предходната 2019 г. Дружеството изпълнява задължението извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно схемата в цитираното разрешително за заустване-на шест месеца. Пробовземанията и изпитванията се извършват от акредитирана лаборатория. Протоколите от изпитване се представят редовно в РИОСВ-Благоевград. За първото полугодие на настоящата година, не е извършено изпитване по показател „ХПК“, заложен в посоченото по-горе разрешително. Спазени са индивидуалните емисионни ограничения ИЕО по останалите показатели- рН и „неразтворени вещества“ НРВ.
Пречиствателното съоръжение –двусекционен утаител и откритият отводнителен канал, се поддържат в добро експлоатационно състояние.
С протокол за проверка е извършено пробовземане на отпадъчни води за емисионен контрол.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ и „Води“.