Съдържание

Посетители

В момента има 492  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„ДГ Строй” ООД - с. Микрево, общ. Струмяни

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ДГ Строй” ООД - с. Микрево, общ. Струмяни

 

На основание Заповед № 228/10.06.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.06.2019 г. е извършена проверка на място на обект „ТМСИ и Бетонов център“, находящ се в промишлена зона на с. Микрево, общ. Струмяни, стопанисван от „ДГ Строй“ ООД, с. Микрево, общ. Струмяни.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда- „Почви“ и „Води.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

– бетонов център; варово стопанство, открит канал и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, ТМСИ;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент „Води“

Проверката е извършена с цел контрол на условията от Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120071/14.02.2017 г., издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград, за експлоатация на съществуващ обект-ТМСИ и Бетонов център.
Постъпил е в РИОСВ-Благоевград, доклад за изпълнение на условията от цитираното по-горе разрешително за предходната 2019 г. Дружеството изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно схемата в цитираното разрешително за заустване-на четири месеца. Протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград. Няма констатации за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения ИЕО по показателите за контрол. Пречиствателното съоръжение-утаител и откритият канал, по който се отвеждат отпадъчните води до водоприемника се поддържат в добро техническо състояние.
На изход от утаителя е изградена събирателна шахта, на която е монтирано измервателно устройство за отчитане количеството на заустваните отпадъчни води. Води се дневник, в който ежемесечно се правят записи с показания от измервателното устройство.
По време на проверката, на площадката не се извършва производствена дейност, не се формират отпадъчни води и няма заустване в р. Струма.

3.2 Компонент „Почви“

Проверката е на основание разпоредбите на Закона за почвите (обн. ДВ, бр. 89/2007 г. с изм. и доп.).
Производствената площадка за производство на бетон, бетонови изделия и варови разтвори е организирана върху поземлен имот № 024006, в землището на с. Микрево, общ. Струмяни с площ 19,279 дка. В съседство на р. Струма дружеството експлоатира пресевна инсталация. Същата е организирана преди година върху общински имот № 024015 с площ 16 дка от друг оператор. Няма засегнати обработваеми земи от дейността на дружеството.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ и „Води“.