Съдържание

Посетители

В момента има 244  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 221/06.08.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.08.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “Производствена площадка”, находящ се в м. „Мочура“, землище на гр. Гоце Делчев и Находище за подземни богатства „Марчево“ за нарушени и замърсени терени, експлоатирани от „Бистрица 2002” ЕООД – гр. Гоце Делчев.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закона за почвите (ЗП - ДВ, бр.89/2007 г. с изм. и доп.), Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за строителни материали;
- концесионна площ „Марчево”, землище на с. Гърмен;
- асфалтосмесителна инсталация тип – „BENNINGHOVEN ECO 2000“

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е свързана с добив и производство на инертни материали за строителството, производство на бетонови и асфалтови смеси. Инертният материал се добива от концесионна площ „Марчево“.
Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 17-02/20.08.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект р. Места с цел заустване на промишлени отпадъчни води, формиращи се при промиване на инертен материал, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120050/10.08.2011 г., актуализирано с Решение ПО-01-130/20.11.2017 г. на директора Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград.
Дружеството изпълнява собствен мониторинг 2 пъти годишно съгласно схемата на пробовземане в разрешителното. Пробата се предоставя от дружеството, не се представя протокол за пробовземане от акредитирана лаборатория.
Дружеството е представило е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване с вх. № ЕП-181/20.03.2020 г.
Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в цитираното разрешително.
Към момента на проверката ТМСИ не работи. Не се формират отпадъчни води и няма заустване на отпадъчни води в р. Места.

3.2 Компонент „Почви“

При извършена проверка по документи е представен Годишен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находище „Марчево“, съгласуван с Министерство на енергетиката. Съгласно представените отчети през 2019 г. не са извършвани добивни работи от находището.
Не се констатирани нарушени и замърсени терени, извън законово определените за осъществяване на дейността по извличане на подземното богатство,както и на производствената площадка.

3.3 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети / обн. ДВ бр.43 от 29 април 2008 г. с изм. и доп./
Операторът е изготвил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 / ДВ бр.96 от 2008 г./

3.4. Компонент “Атмосферен въздух”

Експлоатира асфалтосмесителна инсталация „BENNINGHOVEN ECO 2000“, монтирана през 2018 г. Съоръжена е с изпускащо устройство с височина 12 метра оборудвано с точка за вземане на проби от производителя. Асфалтосмесителя е с пречиствателно съоръжение батерия с ръкавни филтри с импулсно почистване.
Като гориво се ползва метан, който се доставя на батерии.
Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствени периодични измервания СПИ на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Последните измервания са правени през 2019 г. Същите са валидни за 2019 и 2020 г. Резултатите от измерване показват спазване на нормите за допустими за допустими емисии, регламентирани в Наредба № 1/2005 г. В момента на проверката не се констатират неорганизирани емисии в атмосферния въздух.


4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Да се представят протоколи за извършено пробовземане, приложени към протоколите от изпитване на промишлени отпадъчни води на ТМСИ, от акредитирана лаборатория.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.