Съдържание

Посетители

В момента има 370  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София

 

На основание Заповед № 218/05.08.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.08.2020 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обект: „Компресорна станция „Петрич“, находящ се в землище на с. Рупите, общ. Петрич, експлоатиран от „Булгартрансгаз“ ЕАД гр. София.
Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закон за водите (ЗВ -ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ - ДВ, бр. 45/28.05.1996г. с посл. изм. и доп.), Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК -ДВ, бр.22/2014 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ -ДВ, бр.43/2008 г. с посл. изм. и доп.)

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони, както и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от тях.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- 3 бр. газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА);
- 5 бр. водогрейни котела (ВК);
- пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е съхранение и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи. Работният режим на обекта е непрекъснат.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 33-11/27.08.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“.

За заустване в дере, вливащо се в р. Струма на смесен поток пречистени отпадъчни води (битови, промишлени и дъждовни замърсени) „Булгартрансгаз“ ЕАД е титуляр на издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Разрешително за заустване № 43740014/25.10.2016 г.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- в законоустановения срок е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2019 г.;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ- Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол, заложени в цитираното Разрешително;
- пречиствателните съоръжения на площадката се поддържат в добро експлоатационно състояние;
- количеството на заустваните отпадъчни води се отчита посредством измервателно устройство (дебитомер).
По време на проверката от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за последващо изпитване.

3.2. Направление „Комплексно предотвартяване и контрол на замърсяванията (КПКЗ), Екологична отговорност (ЕО)и доброволни ангажименти (ДА)”.

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ. Изготвена е собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.).

3.3. Компонент „Атмосферен въздух“

Относно спазване изискванията на закона за чистотата на атмосферния въздух
Към момента на проверката работи ГТКА № 3. ГТКА № 1 и ГТКА № 2 са студен резерв. Представена е справка за работните часове на трите ГТКА.
За всички изпускащи устройства през 2019 г. са проведени СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, които са представени в РИОСВ- Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба 6/1999 г. За превишение на емисиите на вредните вещества от ГТКА № 1 и ГТКА № 2 по показател „въглероден оксид“ на дружеството е наложена текуща месечна санкция, актуална към момента на проверката.
По смисъла на чл. 2 от Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферния въздух от средни горивни инсталации (ДВ, бр. 63/2018 г.), експлоатираните ГТКА № 1, ГТКА № 2 и ГТКА № 3 са средни горивни инсталации (СГИ). В срок до 01.01.2024 г. СГИ подлежат на регистрация съгл. чл. 9 г от ЗЧАВ, чрез вписване в публичен регистър, след подаване на заявление по образец в РИОСВ.

Относно спазване изискванията на Закона за ограничаване изменението на климата
За експлоатираните мощности на обект „Компресорна станция „Петрич“, „Булгартрансгаз“ ЕАД гр. София е титуляр на Разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 79-Н1/2016 г., издадено с Решение № 79-Н1-А0/2016 г. на изпълнителния директор на ИАОС – София. Операторът извършва мониторинг на емисиите на парникови газове в съответствие с изготвения План за мониторинг и в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ № 600/2012.
Извършва се метрологична проверка на одобрените измервателни уреди, съгл. плана за мониторинг. Проверките се извършват на две години от акредитирана лаборатория. Към момента на проверката са представени свидетелства за калибриране от 2019 г. Не са констатирани нарушения в условията на издаденото РЕПГ.

Относно спазване изискванията на Закона за защита от шума в околната среда
Спазват се изискванията на чл.27, т. 2 от Наредба № 54/2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.).
Последните СПИ са проведени през 2019 г. и са валидни за календарните 2019 и 2020 година. Резултатите от измерване са представени в РИОСВ- Благоевград с доклад и показват спазване на граничните стойности на нивата на шум (дневни, вечерни и нощни) по измерителен контур и в мястото на въздействие (северен край на с. Рупите).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При извършената проверка не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на текущия контрол не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.