Съдържание

Посетители

В момента има 607  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград, „ТМСИ1 и ТМСИ 2“, землище с. Покровник

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ Бистрица” ООД – гр. Благоевград,
на обект „ТМСИ1 и ТМСИ 2“, землище с. Покровник, общ. Благоевград

 

На основание Заповед № 214/03.08.2020 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.08.2020 г. е извършена проверка на място и по документи на обект: Производствена площадка и ТМСИ, находящ се в землище на с. Покровник, общ. Благоевград и Находище за добив на речна баластра „Благоевград, землище на общ. Благоевград, експлоатирани от „Бистрица” ООД – гр. Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999г. с посл. изм. и доп.) и Закон за почвите (ЗП - ДВ, бр.89/2007г. с изм. и доп. и и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ - ДВ, бр.43/2008г. с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ № 1 и ТМСИ № 2, производствена база с. Покровник;
- депа за инертни материали;
- концесионна площ за добив на речна баластра;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е свързана с добив и производство на инертни материали за нуждите на строителството.

Работният режим на обекта е едносменен, на петдневна работна седмица и осемчасов работен ден.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 48-10/18.08.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“:
Дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120017/05.06.2008 г., последно актуализирано с Решение ПО-01-13/01.02.2019 г. на Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, за ползване на воден обект р. Струма с цел заустване на промишлени отпадъчни води, формирани при промиване на инертен материал от ТМСИ № 1 и ТМСИ № 2.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
Представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите (ЗВ) за предходната 2019 г.
Провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните промишлени отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в цитираното разрешително.
Пречиствателните съоръжения се поддържат в добро експлоатационно състояние.
Към момента на проверката двете ТМСИ не работят. Не се заустват отпадъчни води от производствената площадка в р.Струма.

3.2 Компонент „Почви“:

При извършената проверка на производствената площадка с. Покровник е установено, че не се извършва преработка на инертни материали, не се извършва и добив от находище „Благоевград“, не са установени нарушени и замърсени почви на подобектите - Промишлена площадка за складиране и преработване на инертни материали и концесионна площ „Бистрака“, спрямо наличните трайни знаци по характерни гранични точки на посочените площи.

3.3 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“:

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети – ЗОПОЕЩ (обн. ДВ бр.43/2008 г. с изм. и доп. бр. 58/2017г.) - т.10. Извършване на дейности по управление на минните отпадъци съгласно ЗПБ.
За определяне на превантивните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, със съдържание, съгласно Приложение 1 от Наредба № 1 ( ДВ бр.96 от 2008 г.)

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания по време на извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.